Znowelizowano Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Kategoria: Prawo i dokumenty
30.07.2018

Zaktualizowano Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, których celem jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014-2020.

Główne zmiany wprowadzone w wytycznych obejmują: 

  • ujednolicenie terminu przekazywania aktualnej wersji PO i SZOOP EFRR i EFS do 30 dni;
  • dodanie możliwości wyboru (w wyjątkowych przypadkach) nieadekwatnego do zakresu projektu wskaźnika ze słownika horyzontalnego i wpisywanie dla niego wartości "0";
  • dołączenie nowych wskaźników do WLWK; 
  • dodanie Priorytetów Inwestycyjnych do wskaźników już funkcjonujących na WLWK; 
  • umożliwienie stosowania wskaźników: "Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]" oraz "Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]" zarówno jako wskaźników produktu, jak i rezultatu; 
  • aktualizację i ujednolicenie priorytetów inwestycyjnych podwskaźników, dostosowując je do ich wskaźników agregujących; 
  • wyszarzenia pól "rodzaj wskaźnika" dla mierników będących agregatami wskaźników wspólnych; 
  • uściślenie definicji wskaźników na WLWK w części dotyczącej EFS. 

Ponadto w dokumencie wprowadzone zostały uwagi o charakterze redakcyjnym.

Zapoznaj się z materiałem.