Wynik naboru wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu z Poddziałania 1.2.2 PO WER ogłoszonego dnia 18 czerwca 2015 roku

30.11.2015

W dniu 30 listopada 2015 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował wyniki oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu
nr POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 ogłoszonego dnia 18 czerwca 2015 roku z  Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania znajduje się tutaj.