Ruszają spotkania konsultacyjne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER)

Kategoria: Wydarzenia
12.09.2013

Do 25 października 2013 r. potrwają konsultacje dotyczące opracowywanego projektu Programu Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Celem konsultacji jest włączenie szerokiej opinii publicznej w proces ustalania kierunków i zakresu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zaproponowanego w ramach przyszłej perspektywy finansowej.

Spotkanie konsultacyjne w Krakowie odbędzie się 16 września 2013 r., w Hotelu Qubus.

Wszyscy wyrażający chęć udziału w/w spotkaniu proszeni są o rejestrację.

Harmonogram spotkania:

  • planowana godzina rejestracji uczestników 10.00-11.00
  • planowana godzina rozpoczęcia spotkania 11.00
  • planowana godzina zakończenia spotkania 16.00

Koniec rejestracji: 13 września (godzina 15:30).

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kształt Programu i jego zakres wynikają z projektu Umowy Partnerstwa oraz z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa EFS w latach 2014-2020 będzie współfinansował krajowy program operacyjny oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji EFS w Polsce przyjęto założenie, że na poziomie regionalnym. Europejski Fundusz Społeczny będzie finansował bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast PO WER, jako program krajowy będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych.

Zgodnie z powyższym PO WER jest ukierunkowany na następujące obszary:

  • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform,
  • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę,
  • poszukiwanie nowych, niestosowanych dotąd na szerszą skalę innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne czy brak kwalifikacji i wykształcenia. Wypracowywanie tych metod będzie odbywać się w drodze tworzenia i testowania nowych rozwiązań a także poprzez przenoszenie rozwiązań stosowanych w innych krajach (współpraca ponadnarodowa),
  • realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej czyli np. staży i praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus czy Leonardo da Vinci
  • realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 24 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży.

PO WER będzie realizowany równolegle do 16 regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z EFS w celu stworzenia bardziej efektywnych ram polityk, których oddziaływanie będzie miało miejsce na poziomie regionalnym w postaci bezpośredniego wsparcia indywidualnego. Niniejszy Program wraz z 16 regionalnymi programami operacyjnymi współfinansowanymi z EFS stanowią zatem spójną całość, obejmującą interwencje w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji oraz dobrego rządzenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych PO WER oraz zgłaszania uwag i propozycji zmian do przedstawionego projektu PO WER. Należy podkreślić, iż kształt PO WER w dużej mierze wynika z ustaleń zawartych w obecnie opracowywanej i konsultowanej Umowie Partnerstwa oraz z przygotowywanych regulacji na poziomie Unii Europejskiej. W związku z powyższym przedstawiony projekt PO WER może ulegać zmianom wynikającym z postępu prac nad Umową Partnerstwa oraz regulacjami europejskimi. MRR w przypadku ewentualnych zmian w PO WER będzie prezentować kolejne wersje projektu Programu z uwzględnieniem uwag i postulatów zgłaszanych w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Opinie i uwagi do Programu można zgłaszać w terminie do 25 października 2013 roku wyłącznie za pomocą udostępnionego formularza uwag.

Osoby niewidome i niedowidzące w przypadku braku możliwości użycia formularza uwag mogą przekazać swoje uwagi i postulaty do projektu dokumentu w dowolnej formie (w tym audio) na adres e-mail: konsultacjePOWER@mrr.gov.pl 

UWAGA! Projekt dokumentu został opracowany zgodnie z szablonem wymaganym przez Komisję Europejską. Niemniej, w celach informacyjnych zawarto w nim dodatkowe elementy wykraczające poza wzór określony przez KE (znajdują się w treści dokumentu oraz w Suplemencie do PO WER i zostały odpowiednio oznaczone).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego