Rekrutacja do projektu „Mam POWER. Mam pracę”

Kategoria: Działania promocyjne
16.03.2021
Trwa nabór uczestników do projektu „Mam POWER. Mam pracę”, prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

Projekt „Mam POWER. Mam pracę” skierowany jest do osób w wieku 15 - 29 lat, zamieszkujących/pracujących bądź uczących się na terytorium subregionu miasta Kraków, w tym:

 • osób biernych i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy;
 • osób bezrobotnych zarejestrowanych/niezarejestrowanych w urzędach pracy stanowiących grupę reemigrantów (tek)/imigrantów(tek); 
 • młodzież pozostającą poza strefą zatrudnienia i edukacji (z kategorii NEET) 
 • osób pracujących/uczących się, stanowiących grupę reemigrantów (tek)/imigrantów(tek);
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osób z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością.

Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie w formach:

 • 3 - miesięcznych staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym,
 • szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • pośrednictwa pracy; 
 • doradztwa zawodowego, psychologicznego, wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego;
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia; kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Dane kontaktowe

Adres: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
Telefon: 12 418 77 63 lub 12 418 77 67

Z projektu mogą skorzystać byli uczestnicy/-czki projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją), o ile spełniają kryteria grupy docelowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. do 30.06.2023 r.