Publiczne Służby Zatrudnienia mają już 100 lat!

Kategoria: Wydarzenia
24.01.2019
W tym roku przypada 100. rocznica powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Byliśmy jednym z pierwszych krajów europejskich, który powołał do życia państwową służbę zatrudnienia. Pracownicy urzędów pracy mają też swoje święto – Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

100-lecie PSZ - strona POWER.png

Bezrobocie w latach 1918-1939 było stałym elementem rzeczywistości i jednym z najważniejszych problemów ekonomiczno-społecznych. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska tworzyła podstawowe instytucje rynku pracy i formy organizacyjne, niezbędne do walki z bezrobociem, a było ono niemałe: liczba bezrobotnych w końcu 1918 roku sięgnęła 450 tysięcy, z czego w samej Warszawie dochodziła do 90 tysięcy. Polska pod tym względem znajdowała się w gorszym położeniu niż inne państwa, które jeszcze przed I wojną światową wypracowały określone sposoby walki z bezrobociem i miały w tej dziedzinie doświadczenie.

W celu złagodzenia społecznych skutków bezrobocia w grudniu 1918 roku powołano Komitety Niesienia Pomocy Bezrobotnym. Ich działalność miała charakter doraźny i polegała na udzielaniu potrzebującym zapomóg pieniężnych lub darowizn żywnościowych.

Pierwszą poważną formą walki z bezrobociem stanowiło utworzenie Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy jako podstawowych instytucji rynku pracy zajmujących się rejestracją bezrobotnych i kierowaniem ich do pracy w kraju i za granicą, a także zbieraniem i prowadzeniem informacji statystycznych dotyczących rynku pracy. 27 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami:

"Na wniosek Rady Ministrów stanowię:

(…) W celu ułatwienia wyszukiwania pracy oraz w celu opieki nad wychodźcami polskimi tworzą się państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, które podlegają Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej. Urzędy te powstać mają zależnie od decyzji Ministra Pracy i Opieki Społecznej w miastach powiatowych, punktach pogranicznych oraz tych miejscowościach, w których okaże się to szczególnie pożądanem."

27 stycznia przypada też Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia - święto wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2010 roku na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Z tej okazji życzymy wszystkim Pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia zadowolenia z pracy, poczucia wspólnoty interesów i dążenia do jednego celu oraz satysfakcji z pełnienia służby publicznej na rzecz drugiego człowieka. 

Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie