Ponad 5 mld zł na rynek pracy z Unii Europejskiej

09.05.2019
Ponad 5 mld zł – tyle pieniędzy udało się pozyskać Małopolsce na realizację programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego od 2004 r., czyli od momentu przystąpienia do struktur Unii Europejskiej. Jest więc co świętować w czwartek 9 maja, kiedy Europa obchodzi swoje święto.

Przez ostatnie 15 lat Małopolanie mieli okazję uczestniczyć w ponad 3 tys. projektów unijnych wspierających ich na rynku pracy. Skorzystało z nich 853 tys. osób. Większość stanowiły kobiety.

Obecnie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje 2 programy finansowane z UE: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Oś. 8. Rynek Pracy. Mają one na celu znalezienie zatrudnienia przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tworzenie nowych miejsc pracy czy wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Małopolska otrzyma do 2020 roku ponad 800 mln zł. Wsparciem zostanie objętych blisko 70 tys. młodych ludzi, w tym prawie 60 tys. bezrobotnych i 10 tys. biernych zawodowo. Dotychczas ze wsparcia w wejściu na rynek pracy skorzystało ponad 43 tys. osób do 30 r. życia . 

Z kolei na poprawę aktywności zawodowej Małopolan z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi 8. Rynek Pracy do 2020 roku zostanie przeznaczone ponad 1,3 mld zł. Pomocą ma zostać objętych 133 tys. osób, w tym 50 tys. w ramach programów zdrowotnych. Wsparcie w powrocie na rynek pracy otrzymało już 19 tys. osób, własną firmę uruchomiło 7,5 tys. osób, 3,7 tys. pracowników przedsiębiorstw podniosło swoje kwalifikacje. Powstało 1,6 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Prawie 30 tys. osób zgłosiło się na badania profilaktyczne. 

Dobre wykorzystanie pomocy finansowej z Unii Europejskiej to element działań, jakie podjęło województwo małopolskie na rzecz poprawy sytuacji zawodowej mieszkańców regionu oraz wzrostu konkurencyjności małopolskich firm. Obecnie Małopolska ze stopą bezrobocia w wysokości 4,8 proc. znajduje się w gronie 3 województw o najniższym bezrobociu.

Lata 2007-2013 to Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Na realizację 2,7 tys. projektów przeznaczono ponad 2,8 mld zł. Ze wsparcia skorzystało w tym czasie 680 tys. osób. 

201 mln zł w latach 2004-2008 

Przez 5 pierwszych lat obecności w UE WUP w Krakowie realizował 2 programy: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. W pierwszym programie objęto wsparciem 41,7 tys. osób. Natomiast z ZPORR skorzystało 26,2 tys. Małopolan.