Podpisanie porozumienia w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kategoria: Wydarzenia
16.01.2015
Podpisanie porozumienia w sprawie PO WER
Podpisanie porozumienia w sprawie PO WER

Tematem osób młodych na rynku pracy w Małopolsce będzie zajmował się Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, któremu została powierzona realizacja działań w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Porozumienie w tej sprawie podpisali 13 stycznia br. w Warszawie: Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Andrzej Martynuska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie porozumienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie została powierzona realizacja działań w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy w województwie małopolskim”. PO WER jest głównym narzędziem realizacji Gwarancji dla Młodzieży – postulatu Komisji Europejskiej do państw członkowskich dotyczącego podjęcia działań na rzecz ograniczenia bezrobocia ludzi młodych. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach PO WER wynosi ponad 193 mln EUR w okresie 2014-2020.

Realizowane w ramach Osi I PO WER bezpośrednie wsparcie dla osób młodych (do 29. roku życia) pozostających bez pracy, będzie się przyczyniać do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Zintensyfikowane zostaną wysiłki na rzecz obniżenia bezrobocia wśród młodych, w tym tych, którzy nie są zarejestrowani w urzędach pracy. Wysoka jakość wsparcia (rozumianego jako przedstawienie oferty zatrudnienia), dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, zostanie zapewniona dzięki:

• kompleksowości

• indywidualnemu podejściu do potrzeb wspieranych osób.

Zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, wsparcie dla osób młodych będzie udzielane w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie