Minimalne poziomy efektywności zawodowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2019 roku

Kategoria: Prawo i dokumenty
18.01.2019

Informujemy, że wartość minimalnego odsetka efektywności zawodowej do osiągnięcia w projektach realizowanych w ramach I osi PO WER rozpoczynających się od 2019 roku lub później zostaje utrzymana na poziomie 27%. 

Sposób pomiaru kryterium efektywności zawodowej został określony w rozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.