Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2019 r.

Kategoria: Prawo i dokumenty
12.10.2018

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazuje do zastosowania przez Instytucje Pośredniczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) wyznaczone minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej. 

Wskazane wartości mają zastosowanie we wszystkich projektach przyjętych do realizacji na podstawie konkursów, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r., dotyczących aktywizacji zawodowej w celu tematycznym 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 

W zakresie projektów pozakonkursowych podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej odnoszą się do projektów, których termin realizacji rozpoczyna się po 31 grudnia 2018 r. 

Zapoznaj się z komunikatem w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2019 roku.