Komunikat dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach POWER

Kategoria: Wydarzenia
02.04.2020
Komunikat dla Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Szanowni Państwo, 

w dniu 30 marca br. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjął uchwałę w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 na realizację projektów. 

Uchwała zawiera upoważnienie dla Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących PO WER do wyrażania zgód na odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru w aktualnie realizowanych projektach. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w których kryteria nie mogą być spełnione w związku z wystąpieniem siły wyższej, jaką stanowi pandemia koronawirusa SARS-COV-2, a podjęte w odpowiedzi na nią działania władz krajowych i lokalnych oraz działania innych podmiotów i uczestników projektów podejmowane są w trosce o bezpieczeństwo indywidualne oraz sanitarno-epidemiologiczne ludności. 

Uchwała ma na celu umożliwienie wprowadzenia do projektu zmian pozwalających na ich dalszą realizację pomimo zaprzestania spełniania kryterium/kryteriów, w oparciu o które projekt został wybrany do dofinansowania. Okoliczności powodujące konieczność zmiany muszą mieć charakter nadzwyczajny, wywołany czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od beneficjenta, jakim jest obecna sytuacja epidemiczna w kraju. Jednocześnie okoliczności te muszą mieć bezpośredni wpływ na niemożność spełnienia danego kryterium i kontynuowania realizacji projektu w oparciu o dotychczasowe warunki umowy. 

Decyzje w zakresie zastosowania odstępstw od obowiązku spełnienia kryteriów będą każdorazowo podejmowane na podstawie analizy indywidualnych okoliczności konkretnego przypadku, na pisemny wniosek beneficjenta. W uzasadnieniu do wniosku beneficjent musi wykazać spełnienie przesłanek, o których mowa powyżej, uniemożliwiających kontynuację realizacji projektu w oparciu o dane kryterium wyboru. Instytucja Pośrednicząca ustali, czy zaistniałe nieprzewidziane okoliczności rzeczywiście wymagają zastosowania odstępstwa, kierując się obiektywną oceną skutków wywołanych ww. okolicznościami na realizację projektu. 

Dokonywanie zmian w realizowanych projektach możliwe jest na podstawie wniosków o zmiany w projekcie, złożonych przez beneficjentów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy począwszy od 1 lutego 2020 r. do 31 maja 2020 r. Okres ten, jeśli będzie to uzasadnione bieżącą sytuacją epidemiczną w kraju, będzie mógł być wydłużony przez Komitet Monitorujący PO WER.