Dla kogo Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2020?

Kategoria: Wydarzenia
22.10.2019
Ruszyła 4. edycja Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Do 20 grudnia 2019 roku można zgłaszać kandydatów w kategoriach Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników i Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie. Organizatorami konkursu są Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Celem Nagrody jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

"Od wielu lat staramy się wspierać pracodawców w działaniach służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników i dostosowywaniu ich do potrzeb konkretnych branż oraz lokalnego rynku pracy. Służą temu projekty województwa małopolskiego, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej czy instrumenty dostępne w powiatowych urzędach pracy. Jako instytucja województwa małopolskiego chcemy też zwracać uwagę opinii publicznej i doceniać pracodawców, którzy z własnej inicjatywy wspierają pracowników w rozwoju, uważając to za ważny element rozwoju firmy. Doceniając ich zaangażowanie we wzmacnianie potencjału kadr gospodarki przyznajemy Małopolską Nagrodę Rynku Pracy w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników"

– zwraca uwagę Jan Gąsienia-Walczak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

"Rozpoczynamy po raz kolejny poszukiwanie pracodawców, których będziemy mogli nagrodzić tytułem Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie. W ramach dotychczasowych edycji konkursu już 16 małopolskich firm zostało wyróżnionych za realizowaną strategię zarządzania, opartą o rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym. W polityce społecznej samorządu województwa małopolskiego, duże znaczenie ma inspirowanie i promowanie działań zmierzających do  budowania otoczenia wspierającego rodziny"

– mówi Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

"Przedsiębiorcy, firmy, instytucje odgrywają w tym zakresie istotną

rolę albowiem od prowadzonej przez nich polityki zatrudnienia w dużej mierze zależy funkcjonowanie Małopolan na rynku pracy, a także rozwój małopolskich rodzin."

Na początku 2020 roku Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana pracodawcom mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie małopolskim. 

Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  1. Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;
  2. Małopolski Pracodawca Roku Małopolski – Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. 

Zgłoszenia

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać do 20 grudnia 2019 roku instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorcy za zgodą zgłoszonych, a także same zainteresowane podmioty. Co ważne, do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy nie mogą zostać zgłoszone podmioty, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami albo w poprzednich dwóch edycjach otrzymały nominację do Nagrody lub wyróżnienie. 

Wnioski o przyznanie Nagrody w kategorii Małopolski Pracodawca Roku - Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, natomiast wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. 

Organizatorzy przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie. Oceny zgłoszonych kandydatur dokona Kapituła złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy, edukacji i polityki społecznej. 

Laureaci zostaną wyłonieni podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2020 roku w Krakowie.

Do pobrania:

Fot. Pixabay