Komunikat dot. ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w zakresie etapu naboru i oceny projektów

Kategoria: Nabory wniosków
08.05.2020

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 17 kwietnia 2020 r., poz. 694 opublikowana została ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Ustawa określa szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem w 2020 r. choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i – jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy - uwzględniając szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty, na których negatywnie wpływa wystąpienie COVID-19, wprowadza regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych.

Najważniejsze zmiany i wyjątki dotyczą m.in. obowiązujących terminów w zakresie naboru projektów i procedury odwoławczej,składania wniosków o płatność,kontroli,postępowania administracyjnego prowadzonego w związku z odzyskiwaniem środków.

W zakresie etapu naboru i oceny projektów najważniejsze zmiany regulujące prawa wnioskodawców dotyczą:

- możliwości uznania wniosku o dofinansowanie za złożony z zachowaniem terminu wskazanego w ogłoszeniu o konkursie, w sytuacji, gdy uchybienie to nie przekroczyło 14 dni i wynikało bezpośrednio z wystąpienia COVID-19 (art. 8 ustawy). Biorąc pod uwagę, że wyjątki wprowadzone ustawą mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu COVID-19 na wdrażanie projektów, zastrzegamy że każda sytuacja, w której wnioskodawca będzie powoływał się na ww. przepis, będzie rozstrzygana indywidualnie z uwzględnieniem całokształtu okoliczności danej sprawy. Warunkiem powołania się na przepis jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie. Ciężar dowodu o bezpośrednim wpływie COVID-19 na uchybienie terminowi złożenia wniosku o dofinansowanie obciąża wnioskodawcę. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek o dofinansowanie po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić, jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.

- możliwości wydłużenia terminu na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie oraz na poprawienie oczywistej omyłki (art. 9 ust. 2 ustawy).Informacje w tym zakresie będą zamieszczane w kierowanej przez WUP w Krakowie korespondencji.

- możliwości wydłużenia terminu na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, przy czym konieczne w tym zakresie jest wystąpienie wnioskodawcy z odpowiednio umotywowanym wnioskiem.Informacje w tym zakresie będą zamieszczane w kierowanej przez WUP w Krakowie korespondencji.

- możliwości wniesienia protestu w postaci elektronicznej pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (art. 18 ust 2 i 3 ustawy). Informacje w tym zakresie będą zamieszczane w kierowanej przez WUP w Krakowie korespondencji, tj. w pismach z wynikami oceny.

Jednocześnie ustawa pozwala m. in. na:

- zmianę regulaminu konkursu, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 przeprowadzenie konkursu bez zmiany regulaminu byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione.

- skrócenie do 5 dni terminu na podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie.

- wybór w trybie nadzwyczajnym projektów mających na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19.

-  bieżącą aktualizację harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów, bez zachowania obowiązujących dotąd terminów.

-  przedłużenie o maksymalnie 30 dni terminów na rozpatrzenie protestów.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem ustawy, który dostępny jest na stronach internetowych WUP w Krakowie w zakładce https://wupkrakow.praca.gov.pl/urzad/informacje-o-urzedzie/akty-prawne.