Usamodzielnienie przez pracę

Beneficjent:  Prodictum Sp. z o.o.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Młoda kobieta stoi przy nowoczesnej kuchni restauracyjnej. Przed nią duże garnki ze stali nierdzewnej.

Kto może skorzystać?

Projekt jest adresowany wyłącznie do osób młodych z niepełnosprawnościami - w wieku do 29 lat, biernych zawodowo, bezrobotnych, mieszkających w Małopolsce, w tym w szczególności niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Założenia projektu

Główny cel projektu stanowi trwałe zmotywowanie osób z niepełnosprawnościami do poszukiwania i podjęcia pracy, dalszego kształcenia, samodzielnego decydowania o ścieżce rozwoju po opuszczeniu projektu, a także przeciwdziałanie istniejącym stereotypom -  trwała zmiana postaw pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia

W ramach projektu uczestnikom oferowane są różnorodne formy pomocy, m.in.: indywidualne wsparcie doradcze w budowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego, wsparcie psychologiczne, bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, staże.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.