Praca dla Młodych!

Beneficjent:  Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o. o.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy   

Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy   

Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Chłopak siedzi za biurkiem, przy laptopie. Na stole segregator, dokumenty, kubek

Kto może skorzystać?

Projekt jest adresowany do 160 osób z grupy NEET, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • wiek 18-29 lat;
 • niepracujące, tj. bierne zawodowo – niezarejestrowane w urzędzie pracy;
 • w okresie 4 tygodni poprzedzających przystąpienie do projektu nie uczestniczyły w kształceniu lub szkoleniu;
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby z wykształceniem wyższym z obszarów wiejskich poza ZIT oraz o osoby z wykształceniem policealnym;
 • zamieszkałe na terenie miasta Kraków, powiatu krakowskiego, powiatu olkuskiego, myślenickiego, chrzanowskiego, miechowskiego i bocheńskiego.

Założenia projektu

Wszystkie zastosowane w projekcie instrumenty podniosą potencjał uczestników na rynku pracy, zaktywizują ich i tym samym przyczynią się do zwiększenia możliwości zatrudnienia.

Formy wsparcia

W ramach projektu "Praca dla Młodych!" przewidziano:

 • płatne staże,
 • bezpłatne szkolenia,
 • dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • pośrednictwo pracy i opieka osobistego doradcy,
 • identyfikacja potrzeb - opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • indywidualne wsparcie specjalistów,
 • warsztaty kompetencji miękkich.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.