Młodzi Aktywni Samodzielni

Beneficjent: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Jasne pomieszczenie ze stanowiskami do manicure orz łóżkami do zabiegów kosmetycznych

Firma powstała dzięki otrzymaniu dotacji

Kto może skorzystać?

Projekt jest skierowany do 335 osób biernych zawodowo, z kategorii NEET

Założenia projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, zamieszkujących wyłącznie subregion Małopolski Zachodniej, jeden z powiatów: oświęcimski, olkuski, wadowicki, chrzanowski.

Formy wsparcia

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia: 

  • usługa pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego 
  • staże, 
  • szkolenia i bony szkoleniowe 
  • staże i bony stażowe 
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
  • bony zatrudnieniowe, 
  • subsydiowane zatrudnienie

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.