Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy

Beneficjent:  Spółdzielnia Socjalna Serwis

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy  

Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy  

Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Młodzi ludzie siedzą przed laptopami przy stołacz na poddaszu.

Kto może skorzystać?

Projekt jest skierowany do 70 osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych z grupy tzw. młodzieży NEET.

Założenia projektu

W ramach inicjatywy zapewnione będzie wsparcie w postaci aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zdobędą doświadczenie oraz kwalifikacje i kompetencje zawodowe potrzebne na rynku pracy.

Formy wsparcia

W projekcie przewidziano następujące formy pomocy:

  • dla 70 osób - diagnozę problemów według potrzeb i oczekiwań, ustalenie IPD, realizację poradnictwa zawodowego, pośrednictwo pracy oraz pracę metodą trenera zatrudnienia wspieranego;
  • dla 20 osób - szkolenia zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy;
  • dla 52 osób - staże u pracodawców w celu zdobycia doświadczenia zawodowego;
  • zwrot kosztów dojazdu w ramach wsparcia szkoleniowego i stażowego.

Spośród uczestników projektu ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu otrzyma 22% osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.