Aktywni i młodzi na rynku pracy

Beneficjent: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kobieta sprawdza jak zaparkowała, dotyka tyłu czerwonego auta obok pachołków iprzed żółtą linią

Kto może skorzystać?

Projekt skierowany jest do 140 osób młodych - do 29. roku życia, nie poszukujących pracy, nie kształcących się ani nie szkolących. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamieszkują miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński oraz dąbrowski.

Założenia projektu

Pomoc skierowana do uczestników projektu jest dostosowana do indywidualnych potrzeb młodych ludzi. Formy aktywizacji, które zostały zaproponowane, mają za zadanie pobudzić samodzielność i aktywne zaangażowanie uczestników w przygotowanie i wcielanie w życiu planu zawodowego do podjęcia pracy. Młodym ludziom pomaga trener zatrudnienia wspieranego, który odpowiednio motywuje i pomaga w odkrywaniu potencjału. Szkolenia, staże zawodowe pozwalają nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności w miejscu pracy.

Formy wsparcia

Na podstawie analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postaci pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży oraz szkoleń. Uczestnicy mogą również liczyć na wsparcie psychologiczne.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017 r.