Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego

Beneficjent: Spółdzielnia Socjalna Serwis

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy   

Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy   

Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dwóch młodych mężczyzn stoi przy stole z komputerem i sprzętem.

Kto może skorzystać?

Projekt jest adresowany do 460 osób biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami (co najmniej 50), w wieku od 15 do 29 lat, które nie uczą się i nie szkolą oraz mieszkają na terenie subregionu tarnowskiego: miasta Tarnów i powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.

Założenia projektu

Wszystkie zastosowane w projekcie instrumenty mają na celu aktywizację zawodową i zwiększenie zdolności do zatrudnienia młodych Małopolan.

Formy wsparcia

W ramach projektu "Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego" przewidziano następujące formy pomocy:

  • diagnoza potrzeb, opracowanie Indywidualnego Planu Działania i pośrednictwo pracy;
  • wsparcie psychologiczne;
  • doradztwo zawodowe;
  • coaching;
  • doradztwo grupowe;
  • praca metodą trenera zatrudnienia wspieranego;
  • szkolenia /kursy zawodowe;
  • staże;
  • szkolenia i doradztwo przed założeniem firmy;
  • bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej oraz doradcze wsparcie pomostowe.

Projekt zapewnia udzielenie co najmniej 3 form wsparcia dobranych do indywidualnych potrzeb uczestników.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.