Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (V)

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zdjęcie przedstawia plac budowy i dwóch mężczyzn w roboczych strojach na tle żółtej koparki. .jpg

Kto może skorzystać?

Skorzystać mogą mieszkańcy powiatu proszowickiego w wieku 18-29 lat. Łącznie wsparciem zostanie objętych 471 osób - z tego przewiduje się objąć wsparciem 237 os. bezrobotnych i 234 os. pracujących. 

Założenia projektu

Dla uczestników projektu obligatoryjnie przewidziano kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia/uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Wsparcie poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika oraz opracowaniem/aktualizacją IPD.

Formy wsparcia

Uczestnicy w zależności od potrzeb mogą otrzymać wsparcie w postaci:

  • Stażu,
  • szkolenia prac interwencyjnych,
  • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • doposażenia stanowiska pracy.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2021 r.