Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (V)

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

pupmyslenice3_800.jpg

Kto może skorzystać?

Grupę docelową stanowią os. młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym os. z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Projekt obejmuje wsparciem 152 osoby bezrobotne i 259 osoby objęte wsparciem w zakresie zwalczania  lub przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Założenia projektu

Obligatoryjnie dla każdego uczestnika przygotowane zostaną IPD oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe oraz kolejne fakultatywne formy zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Formy wsparcia

Uczestnicy w zależności od potrzeb mogą otrzymać wsparcie w postaci:

  • Szkolenia,
  • stażu,
  • pracy interwencyjnej,
  • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2021 r.