POWER 1.2.2.

Poddziałanie nr 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

POWR.01.02.02-IP.15-12-003/15

16.12.2015

Zakończony

01.01.2016

W dniu 17 listopada 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
07.12.2016

W dniu 7 grudnia 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaktualizował  Lista wniosków które uzyskały minimum 60 punktów i w każdej z ocenianych części wniosku minimum 60% możliwej do uzyskania liczby punktów z dnia 31.03.2016 r.

Pobierz listę (PDF, 415KB)

Wersje archiwalne(7)

Wersje archiwalne

 • 04.11.2016

  w dniu 4 listopada  2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaktualizował  Lista wniosków które uzyskały minimum 60 punktów i w każdej z ocenianych części wniosku minimum 60% możliwej do uzyskania liczby punktów z dnia 31.03.2016 r.

  Pobierz listę (PDF, 358KB)
 • 05.10.2016

  w dniu 4 października 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaktualizował  Lista wniosków które uzyskały minimum 60 punktów i w każdej z ocenianych części wniosku minimum 60% możliwej do uzyskania liczby punktów z dnia 31.03.2016 r.

  Pobierz listę (PDF, 412KB)
 • 16.08.2016

  W związku z rozstrzygnięciem procedury odwoławczej przeprowadzonej w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.15-12-003/15 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie aktualizuje  Lista wniosków które uzyskały minimum 60 punktów i w każdej z ocenianych części wniosku minimum 60% możliwej do uzyskania liczby punktów z dnia 31.03.2016 r. (Aneks nr 3 z dnia  13.07.2016 r.).

  Pobierz listę (PDF, 274KB)
 • 13.07.2016

  Konieczność sporządzenia Aneksu nr 3 związana jest ze zmianą listy wniosków wybranych do dofinansowania w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia  protestu oraz dostępności środków z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER na dzień 12 lipca 2016 r.

  Pobierz listę (PDF, 270KB)
 • 08.06.2016

  Konieczność sporządzenia Aneksu nr 2 związana jest ze zmianą listy wniosków wybranych do dofinansowania w związku z uwolnieniem środków alokacji, wynikającej z niepodpisania trzech umów.

  Pobierz listę (PDF, 269KB)
 • 05.05.2016

  Aneks nr 1

   Konieczność sporządzenia aneksu  wynikała z błędnych kwot ogółem wartości projektu zawartych na liście wniosków wybranych do dofinansowania z dnia 31.03.2016 r. Polega ona na różnicy jednego grosza między wydatkami ogółem a wydatkami kwalifikowanymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Rozbieżność jest efektem błędnego zaokrąglania kwot przez System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych.

  Pobierz listę (PDF, 227KB)
 • 01.04.2016

  Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno- merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr POWR.01.02.02-IP.15-12-003/15.

  W dniu 31 marca 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował wyniki oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu. Dofinansowanie uzyskało 28 projektów.

  Pobierz listę (PDF, 267KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
04.01.2016

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu.

Pobierz listę (PDF, 290KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2016 roku

Miejsce i sposób składania wniosków

 Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 18 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy WUP w Krakowie, tj. od 8:00 do 16:00).   Wnioski składane są w  wyżej wskazanym terminie :

 a.       w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl

 oraz

 b.      w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, opatrzonych pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku osobiście w siedzibie WUP w Krakowie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1,
30-107 Kraków
Dziennik Podawczy (parter)
 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

 lub pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1,
30-107 Kraków

Na co i kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu realizować można następujące typ operacji określony w SZOOP PO WER:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

1.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjnie):

 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;
 •  kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2.    Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 •  kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 •  nabywanie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży;
 •  wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia.

4.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży);
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5.    Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

 •  niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

6.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu

W ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

 publiczne służby zatrudnienia;

 • Ochotnicze Hufce Pracy;
 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Finanse

1.      Kwota przeznaczona na niniejszy konkurs wynosi 52 400 000 PLN, w tym:

1)    9 000 000 PLN na projekty dedykowane wyłącznie osobom należącym do grup: niepełnosprawni i/lub młodzi  rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem i/lub osoby zamieszkujące obszary wiejskie położone poza ZIT. Projekty kierują pomoc do biernych zawodowo i bezrobotnym, spełniających definicję NEET, przy czym nie mniej niż 50% muszą stanowić osoby bierne zawodowo z jednej z tych grup.

2)    43 400 000 PLN na projekty adresowane wyłącznie do osób biernych zawodowo, spełniających definicję NEET, w tym min. 50 % uczestników stanowią osoby z jednej z grup: osoby niepełnosprawne albo rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem albo osoby zamieszkując obszary wiejskie położone poza ZIT – minimalna wartość projektu 2 000 000 PLN.

2.      IP POWER dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty na konkurs do poziomu pozwalającego na pełne wykorzystanie alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia osób młodych w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER. Kontraktacja w ramach niniejszego konkursu będzie możliwa do wysokości środków pozostających do dyspozycji Instytucji Pośredniczącej na dzień podpisywania umów o dofinansowanie projektów.

3.      Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 91,89 %.

4.      Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95 % tj. 49 780 000 PLN.

5.      Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

6.      Alokacja na konkurs obejmuje rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne protesty wnioskodawców.

7.      WUP w Krakowie zastrzega, iż pula środków ww. rezerwy jest ograniczona i nie podlega zwiększeniu. W przypadku niewykorzystania przez WUP w Krakowie środków rezerwy przeznaczonej na dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie procedurę odwoławczą, środki te mogą przejść do ogólnej puli na konkurs w celu objęcia dofinansowaniem projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale nie zostały rekomendowane do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty na dofinansowanie projektów. Umowy o dofinansowanie będą wówczas zawierane wg kolejności projektów wskazanej na liście zamieszczanej przez WUP w Krakowie po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej www.power.wup-krakow.pl oraz na portalu .

8.      W ramach niniejszego konkursu możliwa będzie kontraktacja do wysokości środków pozostających do dyspozycji Instytucji Pośredniczącej na dzień podpisywania umów o dofinansowanie projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu obowiązujący od dnia 26.11.2015 r . (pdf. 2MB)

Zmieniono następującą treści Regulaminu konkursu:

1.    Podrozdział 1.4, pkt 6 o dotychczasowym brzmieniu:

„Alokacja na konkurs obejmuje rezerwę finansową w wysokości 10 % wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne protesty wnioskodawców”,

 otrzymuje brzmienie:

 „Alokacja na konkurs obejmuje rezerwę finansową w wysokości 5 % wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne protesty wnioskodawców”.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i  załączników  nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu obowiązujący do dnia 26.11.2015 r. (pdf. 2 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (zip. 9 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. (pdf. 1MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektów stanowią Załączniki nr 12 (pdf. 1 MB) 

i Załącznik nr 13 (pdf. 1 MB) do Regulaminu konkursu.

Dokumenty i Wytyczne Programowe

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 405 KB) - aktualizacja w dniu 16 grudnia 2015 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować:

na adres mailowy efs@wup-krakow.pl

  lub prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 42 40 737