POWER 1.2.2.

Poddziałanie nr 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15

17.11.2015

Zakończony

28.07.2015

W dniu 18 czerwca 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
17.06.2016

Lista wniosków wybranych do dofinansowania - wersja zaktualizowana uwzględniająca rozstrzygnięcia w ramach procedury odwoławczej.

Pobierz listę (PDF, 194KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 30.11.2015

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Oceny Projektów  zakończyła ocenę formalno - merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15.

  W dniu 30 listopada 2015 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował wyniki oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 ogłoszonego dnia 18 czerwca 2015 roku z  Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  Pobierz listę (PDF, 191KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2015 r. 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 20 lipca 2015 r. do 27 lipca 2015 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy WUP w Krakowie, tj. od 8:00 do 16:00).

  Wnioski składane są w  wyżej wskazanym terminie :

a.       w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl oraz

b.      w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, opatrzonych pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku osobiście w siedzibie WUP w Krakowie:

       Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

         Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

         Dziennik Podawczy (parter)

        od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

lub pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:

      Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

      Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

Na co i kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu realizować można następujące typ operacji określony w SZOOP PO WER:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

1.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjnie):

 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;
 •  kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2.    Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 •  kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 •  nabywanie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży;
 •  wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

4.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży);
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5.    Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

 •  niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

6.    Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu

W ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

 •  publiczne służby zatrudnienia;
 •  Ochotnicze Hufce Pracy;
 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Finanse

1.   Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 85 107 317 PLN. W kwocie tej wydzielono alokację w wysokości 15 000 000 PLN dla projektów dedykowanych osobom niepełnosprawnym, rodzicom chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, osobom zamieszkującym obszary wiejskie położone poza ZIT, które nie są zobowiązane do spełnienia kryterium dostępu nr 3 dotyczącego minimalnej wartości projektu na poziomie 2 mln PLN.

2.    Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 85 107 317 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania – 80 851 951 PLN.

3.    Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

4.   Alokacja na konkurs (w tym wydzielona alokacja w wysokości 15 000 000 PLN) obejmuje rezerwę finansową w wysokości 10% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne protesty wnioskodawców.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować: