POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZMIANA TERMINU: POWR.01.02.01-IP.15-12-014/20

28.02.2020

Zakończony

26.05.2020

ZMIANA TERMINU: 28 lutego 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW: Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zatwierdził aneks do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-014/20. W przygotowanym aneksie termin naboru wniosków o dofinansowanie został wydłużony do 25 maja 2020 r.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
03.09.2020

W dniu 02.09.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. 

Poniżej w plikach do pobrania:

Lista wniosków wybranych do dofinansowania

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

W dniu 07.08.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdził listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów skierowanych do etapu negocjacji oraz listę wniosków skierowanych do etapu negocjacji.
Poniżej listy do pobrania:

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów skierowanych do etapu negocjacji

Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji


Informacje nt. złożonych wniosków
29.05.2020

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu.

Pobierz listę

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji konieczności skorzystania z rozwiązań ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w zakresie etapu naboru i oceny projektów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 12 428 78 05.

Więcej informacji - Kliknij tutaj


Informacje o naborze

   Komunikat dot. ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w zakresie etapu naboru i oceny projektów

   Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 17 kwietnia 2020 r., poz. 694 opublikowana została ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

   Najważniejsze zmiany i wyjątki dotyczą m.in. obowiązujących terminów w zakresie naboru projektów i procedury odwoławczej, składania wniosków o płatność, kontroli, postępowania administracyjnego prowadzonego w związku z odzyskiwaniem środków. Więcej informacji - Kliknij tutaj 

   Uwaga! W przypadku gdy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w 2020 r. Wnioskodawca skorzysta z instrumentów wsparcia w ramach pakietu ustaw składających się na tzw. Tarczę antykryzysową, w zakresie zwolnienia czy przesunięcia terminów uiszczania danin publicznych, np.:

   - zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące;

   - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności ZUS;

   - umorzenie całości lub części zaległości podatkowej;

   - odroczenie terminu zapłaty zaliczek na podatek od wypłacanych

   wynagrodzeń,

   złożenie do właściwego organu wniosku o ulgę jest uznawane jako spełnienie wymogu niezalegania z uiszczaniem należności, o których mowa w oświadczeniu Wnioskodawcy w brzmieniu: „Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami”.

   Uwaga! Zmiany w konkursie!

   Zmiany merytoryczne w Regulaminie konkursu oraz załącznikach nr 2, nr 4, nr 6, nr 8 i nr 12 związane są z otrzymaniem z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowanej Metodyki wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach PO WER i załączników do regulaminu naboru w Poddziałaniu 1.2.1.

   Ze względu na sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz konieczność zapoznania się Wnioskodawców ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, termin naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.15-12-014/20, pierwotnie planowany do 20 kwietnia 2020 r., zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej wydłużony do 11 maja 2020 r., ostatecznie został wydłużony do 25 maja 2020 r.

   Pobierz informację o zmianach w Regulaminie konkursu

   Zaktualizowane załączniki znajdują się w sekcji "Niezbędne dokumenty".

   Uwaga!
   Poniżej do pobrania znajduje się prezentacja z ważnymi informacjami dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią prezentacji.

   Prezentacja dla wnioskodawców - Kliknij tutaj

   WAŻNE! - Z uwagi na obecną sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego termin naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.15-12-014/20 został wydłużony do 25 maja 2020 r. 
   UWAGA! - informujemy, że spotkanie informacyjne planowane na 16 marca 2020 r. zostało odwołane ze względu na obecną sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego

   Uwaga - spotkanie informacyjne

   16 marca 2020 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. Szczegóły znajdują się w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach - Kliknij tutaj.

   Termin rozstrzygnięcia konkursu

   III kwartał 2020 r.

   Z uwagi, iż w ramach ogłoszonego konkursu projekty będą konkurowały o dofinansowanie w ramach właściwego subregionu przygotowane przez KOP listy będą tworzone oddzielnie dla każdego z subregionów.

   Miejsce i sposób składania wniosków

   Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać w terminie od 31 marca 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do 25 maja 2020 r. do godziny 14.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

   Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA www.sowa.efs.gov.pl

   Oznacza to, że wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Nie jest również wymagane przesyłanie do WUP w Krakowie podpisanej wersji papierowej wniosku. Do IOK należy wyłącznie przesłać wniosek wypełniony w systemie.

Na co i kto może składać wnioski?

  Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami SzOOP POWER oraz Rocznym Planem Działania PO WER na rok 2020.

  W ramach realizowanych projektów, mogą Państwo zaoferować uczestnikom/uczestniczkom projektu szeroki katalog form pomocy (w zależności od potrzeb konkretnej osoby) w zakresie wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (Zgodnie z zapisami PO WER, aby zagwarantować kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy, możliwe jest dodatkowe zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym) poprzez:

  1)  Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:

  a) identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne);

  b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

  2) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

  a) kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;

  b) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;

  Szkolenia przewidziane w projekcie muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników/uczestniczek projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy[1] (kryterium dostępu nr 8[2]).

  Zaleca się aby we wniosku zawarty został zapis, że „Szkolenia realizowane w ramach projektu będą odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy zgodnie z kryterium dostępu nr 8.”

  [1] Wymóg zgodności z właściwymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy nie dotyczy szkoleń w zakresie kompetencji społecznych, językowych, dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

  [2] Kryterium nr 8 nie dotyczy bonów szkoleniowych.

  3) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

  a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży;

  Uwaga !

  Stypendium stażowe musi być wypłacane w wysokości wynikającej z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca na dzień udzielania wsparcia. Zgodnie konsultowanym projektem Wytycznych w okresie odbywania stażu stażyście przysługiwać będzie stypendium, które miesięcznie będzie wynosiło 80% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w  roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

  b) wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

  4) Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

  a) wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży);

  b) wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;

  5) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

  a) niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wsparcie zakładane w projekcie ma mieć charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej. Musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i standardami określonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminie naboru. Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania pełnego zakresu wsparcia wynikającego z IPD opracowanego dla danego uczestnika.

  W ramach ogłoszonego konkursu nie mogą Państwo realizować:

  1. wsparcia w postaci subsydiowania zatrudnienia (w tym m.in. prac interwencyjnych, bonów zatrudnieniowych) oraz
  2. wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwa i szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcia pomostowego.

   Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu

   W ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w Typie projektu 1 o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:
   1. organizacje pozarządowe,
   2. agencje zatrudnienia.

       We wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informację jakiego rodzaju instytucją jest wnioskodawca. 

  3. Uwaga!
   Informujemy, że zgodnie kryterium dostępu nr 11 Wnioskodawca musi posiadać siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt tj. województwa małopolskiego. Zgodnie z interpretacją IZ siedzibę należy rozumieć wprost. Nie może być to np. oddział lub delegatura. 

  4. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:
   a) podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
   b) podmioty, z którymi rozwiązano w trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po ich stronie. Projekt niespełniający tego warunku zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie kryterium merytorycznego ocenianego 0-1

Finanse

Kwota przeznaczona na niniejszy konkurs wynosi 40 000 000,00 PLN, w tym na subregion:

1) Miasto Kraków - 7 200 000,00 PLN

2) Krakowski Obszar Metropolitalny -  bez miasta Kraków, obejmujący powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki – 7 400 000,00 PLN

3) Tarnowski obejmujący powiaty: brzeski, dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski – 6 800 000,00 PLN;

4) Sądecki obejmujący powiaty: gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz, nowosądecki – 7 600 000,00 PLN;

5) Podhalański obejmujący powiaty: nowotarski, suski, tatrzański – 5 200 000,00 PLN;

6) Małopolska Zachodnia -  obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki – 5 800 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 84,28 %.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95 % tj. 38 000 000,00 PLN.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5,00% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

Maksymalne i minimalne wartości projektu w danym subregionie wynoszą:

1) Miasto Kraków – minimalna wartość: 3 240 000 PLN, maksymalna wartość: 3 600 000 PLN;

2) Krakowski Obszar Metropolitalny – minimalna wartość: 3 330 000 PLN, maksymalna wartość: 3 700 000 PLN;

3) Tarnowski – minimalna wartość: 3 060 000 PLN, maksymalna wartość: 3 400 000 PLN;

4) Sądecki – minimalna wartość: 3 420 000 PLN, maksymalna wartość: 3 800 000 PLN;

5) Podhalański – minimalna wartość: 2 340 000 PLN; maksymalna wartość: 2 600 000 PLN;

6) Małopolska Zachodnia – minimalna wartość: 2 610 000 PLN, maksymalna wartość: 2 900 000 PLN.

Do dofinansowania zostanie wybranych 12 projektów, po 2 w każdym subregionie. W ramach każdego subregionu będą tworzone oddzielne listy projektów wybranych do dofinansowania.

Wnioski złożone na wyższą (niż maksymalna w danym subregionie) lub niższą (niż minimalna w danym subregionie) wartość zostaną odrzucone z powodu niespełnienia kryterium dostępu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r.  

Aneks Regulaminu konkursu w trybie śledzenia zmian

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 - Diagnoza

Załącznik nr 2 - Standard Usług - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Aneks załącznika nr 2 - Standardu usług w trybie śledzenia zmian

Załącznik nr 2 - Standard Usług

Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 4 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Aneks załącznika nr 4 - Listy sprawdzającej do wniosku o dofinansowanie PO WER w trybie śledzenia zmian

Załącznik nr 4 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

Załącznik nr 5 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Konkursu

Załącznik nr 5.1 - Wzór karty oceny merytorycznej - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Aneks załącznika nr 5.1 - Wzoru karty oceny merytorycznej w trybie śledzenia zmian

Załącznik nr 5.1 - Wzór karty oceny merytorycznej

Załącznik nr 5.2a - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP

Załącznik nr 5 2b - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora

Załącznik nr 5 3a - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 5 3b - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 5.4 - Wzór Karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje

Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Aneks załącznika nr 6 - Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w trybie śledzenia zmian

Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 6.4 - Harmonogram płatności

Załącznik nr 7 - Definicje wskaźników  

Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania wniosku - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Aneks załącznika nr 8 - Instrukcji wypełniania wniosku w trybie śledzenia zmian

Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 9 - Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk

Załącznik nr 10 - Materiał o kwalifikacjach

Załącznik nr 11 - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacji Kształcenia (ISCED)

Załącznik nr 12 - Wyciąg z Metodyki - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Aneks załącznika nr 12 - Wyciągu z Metodyki w trybie śledzenia zmian

Załącznik nr 12 - Wyciąg z Metodyki

Załącznik nr 13 - Wykorzystanie niestandardowych metod

Inne ważne informacje

 Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi:

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (337 KB) - aktualizacja w dniu 8 kwietnia 2020 r.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować: