POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20

14.07.2020

Zakończony

18.08.2020

Zmiana Regulaminu konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dokonał zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20 oraz zmiany wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu:

- W Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20 w związku ze zmianą wartości środków możliwych do zakontraktowania ze względu na zmianę kursu euro oraz brak możliwości proporcjonalnego wykorzystania środków przez podmioty rekomendowane do dofinasowania w subregionie Krakowski Obszar Metropolitarny i Małopolska Zachodnia i wynikającą z tego możliwość przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi subregionami, wprowadzono zmiany dotyczące wysokości alokacji, w tym alokacji w poszczególnych subregionach;

- Zmiana załącznika nr 6 polega na dostosowaniu zapisów umowy do obowiązujących od 01.01.2021 r. przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

14 lipca 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs numer POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20 na projekty dotyczące wsparcia osób młodych (które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.) w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Typ projektu 4 – Wsparcie przedsiębiorczości.

Uwaga - spotkanie informacyjne

4 sierpnia 2020 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. Szczegóły znajdują się w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach - Kliknij tutaj

Wyniki naboru

Wyniki naboru
19.01.2021

Ze względu na ponowną zmianę alokacji w konkursie POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20 Wojewódzki Urząd Pracy zaktualizował listę wniosków wybranych do dofinansowania.

Poniżej lista do pobrania:

Pobierz listę


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne


Informacje nt. złożonych wniosków
18.08.2020

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu.

Pobierz Listę  

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji konieczności skorzystania z rozwiązań ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w zakresie etapu naboru i oceny projektów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 12 428 78 05.

Więcej informacji - Kliknij tutaj


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

IV kwartał 2020 r. 

Z uwagi, iż w ramach ogłoszonego konkursu projekty będą konkurowały o dofinansowanie w ramach właściwego subregionu przygotowane przez KOP listy będą tworzone oddzielnie dla każdego z subregionów.

Miejsce i sposób skladania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać w terminie od 1 sierpnia 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA  www.sowa.efs.gov.pl

Oznacza to, że wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Nie jest również wymagane przesyłanie do WUP w Krakowie podpisanej wersji papierowej wniosku. Do IOK należy wyłącznie przesłać wniosek wypełniony w systemie.

Na co i kto może składać wnioski?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami SzOOP POWER oraz Rocznym Planem Działania PO WER na rok 2020.

W ramach realizowanych projektów mogą Państwo zaoferować uczestnikom/uczestniczkom projektu instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia, tj. wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także finansowe wsparcie pomostowe.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5 projekt zakłada realizację kompleksowego
wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:

 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
  podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6 miesięcy od dnia
  rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  W konkursie wsparcie pomostowe możliwe jest wyłącznie w formie
  finansowej
  - nie jest możliwe świadczenie wsparcia pomostowego doradczego na rzecz uczestników/uczestniczek projektu po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia pomostowego finansowego należy ustalić w odniesieniu do
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinasowanie przez Wnioskodawcę do IP. Ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w trakcie realizacji projektu nie będzie wpływała na podwyższenie kwoty wsparcia pomostowego.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu

W ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w Typie projektu 4 o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:

 1. podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na
  podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 2. podmioty, z którymi rozwiązano w trybie natychmiastowym umowy
  o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po ich stronie. Projekt niespełniający tego warunku zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie kryterium merytorycznego ocenianego 0-1 .


Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu, zgodnie z kryterium dostępu nr 9 musi:  

 1. być podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju
  przedsiębiorczości, posiadającym bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
 2. posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji,
  pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinasowanie;
 3. posiadać siedzibę na terenie województwa małopolskiego. 

  Ww. warunki muszą być spełnione łącznie.

W ramach konkursu możliwa jest realizacja projektów w partnerstwie. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako Wnioskodawca i/lub Partner – nie więcej niż dwa razy.

W przypadku gdy Państwa podmiot wystąpi jako Wnioskodawca i/lub Partner
w więcej niż dwóch wnioskach o dofinansowanie, odrzucimy wszystkie wnioski złożone przez Państwa w odpowiedzi na konkurs w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę i/lub Partnera kryterium dostępu nr 12.

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, musi posiadać łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy (Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 351 z późn. zm.). lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie (Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) - kryterium obrotu nie jest wówczas badane. W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów - w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów - osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku partnerstwa kilku podmiotów badany jest łączny obrót wszystkich podmiotów wchodzących w skład partnerstwa nie będących jsfp.) Projekt niespełniający tego warunku zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie kryterium merytorycznego ocenianego 0-1.

Finanse

Kwota przeznaczona na niniejszy konkurs wynosi 33 200 000,00* PLN, w tym na subregion:

 1. Krakowski Obszar Metropolitalny, obejmujący miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki – 10 300 000,00 PLN;
 2. Tarnowski obejmujący powiaty: brzeski, dąbrowski, miasto Tarnów, tarnowski – 6 700 000,00 PLN;
 3. Sądecki obejmujący powiaty: gorlicki, limanowski, miasto Nowy Sącz, nowosądecki – 7 300 000,00 PLN;
 4. Podhalański obejmujący powiaty: nowotarski, suski, tatrzański – 3 800 000,00 PLN;
 5. Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki – 5 100 000,00 PLN.

*WUP w Krakowie zastrzega, że kwota środków przeznaczona na konkurs może ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu Euro na dzień rozstrzygnięcia konkursu lub podpisania pierwszej umowy o dofinasowanie w konkursie. W takiej sytuacji, wartości przypisane poszczególnym subregionom mogą ulec proporcjonalnej zmianie (tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu)

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 84,28 %.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95 % w części dofinasowania pomniejszonego o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5,00% kwalifikowalnych wydatków projektu pomniejszonych o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

Minimalna wartość projektu w danym subregionie wynosi 98% alokacji przeznaczonej na dany subregion, tj.:

 1. Krakowski Obszar Metropolitalny – minimalna wartość: 10 094 000 PLN;
 2. Tarnowski – minimalna wartość: 6 566 000 PLN;
 3. Sądecki – minimalna wartość: 7 154 000 PLN;
 4. Podhalański – minimalna wartość: 3 724 000 PLN;
 5. Małopolska Zachodnia – minimalna wartość: 4 998 000 PLN.

  Do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów, po 1 w każdym subregionie. W ramach każdego subregionu będą tworzone oddzielne listy projektów wybranych do dofinansowania.

  Wnioski złożone na wartość wyższą (niż maksymalna alokacja w danym subregionie lub niższą niż minimalna wartość wskazana w danym subregionie zostaną odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów dostępu. 

IOK nie tworzy rezerwy finansowej w ramach alokacji przeznaczonej na niniejszy konkurs na ewentualne odwołania wnioskodawców.

W ramach niniejszego konkursu możliwa będzie kontraktacja do wysokości środków pozostających do dyspozycji Instytucji Pośredniczącej na dzień podpisywania umów o dofinansowanie projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 25.01.2021 r.

Regulamin Konkursu (PDF 647 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Diagnoza (PDF 302 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Standard realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PDF 243 KB)

Załączniki do Standardu Realizacji Usługi (ZIP 2 MB)

Załacznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 493 KB)

 Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie (PDF 174 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu - Regulamin Pracy KOP (PDF 219 KB)

Załączniki do Regulaminu Pracy KOP (ZIP 822 KB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie - wersja obowiązująca od 25.01.2021 r.

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (PDF 960 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu - Definicje wskaźników (PDF 226 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 579 KB)

Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu - Wykorzystanie niestandardowych metod docierania do osób młodych na przykładzie osób z grupy NEET (PDF 232 KB)

Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu - Materiał o kwalifikacjach (PDF 472 KB)

Załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu - Katalog Maksymalnych dopuszczalnych stawek (PDF 207 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Prezentacja dotycząca założeń Konkursu POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20

Najczęściej zadawane pytania

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować: