POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18

19.12.2018

Zakończony

13.02.2019

19 grudnia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.     

Wyniki naboru

Wyniki naboru
14.02.2020

W dniu 10.02.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zatwierdził zestawienie wyników etapu negocjacji w wyniku zwiększenia alokacji.

Poniżej lista do pobrania:

Pobierz Listę

W dniu 04.02.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdził listę cząstkową nr 3 projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs.

Poniżej lista do pobrania:

Lista cząstkowa nr 4 projektów wybranych do dofinansowania w ramach zwiększenia alokacji w konkursie

05.02.2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w dniu 04.02.2020 r. dokonał aneksowania listy cząstkowej nr 3 wniosków wybranych do dofinansowania w wyniku alokacji przeznaczonej na konkurs 

Na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie we wniosku nr POWR.01.02.01-12-0080/19 zidentyfikowano konieczność dokonania zmian w zakresie nieprawidłowo wnoszonego wkładu własnego (wkład wnoszony przez pracodawców zatrudniających osoby na subsydiowane zatrudnienie). Zwrócono się do wnioskodawcy z prośbą o przeanalizowanie zapisów i zaproponowanie zmian we wniosku.

W konsekwencji zmianie uległa kwota dofinansowania oraz wartość projektu ogółem

Poniżej lista do pobrania:

Lista cząstkowa nr 3 projektów wybranych do dofinansowania w ramach zwiększenia alokacji - Aneks

09.01.2020 

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że w dniu 09.01.2020 r. zatwierdził listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów - Aktualizacja po zakończeniu etapu negocjacji 14 projektów skierowanych do etapu negocjacji w wyniku zwiększenia alokacji.

W wyniku oszczędności powstałych na etapie negocjacji z Wnioskodawcami - do etapu negocjacji zostały skierowane dwa dodatkowe projekty nr: WND-POWR.01.02.01-12-0126/19 oraz nr: WND-POWR.01.02.01-12- 0144/19.

Poniżej w plikach do pobrania:

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów Aktualizacja po zakończeniu etapu negocjacji 14 projektów skierowanych do etapu negocjacji w wyniku zwiększenia alokacji

03.01.2020 r.

W dniu 03.01.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdził listę cząstkową nr 3 projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs.

Poniżej lista do pobrania:

Lista cząstkowa nr 3 projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

18.12.2019 r.

W dniu 16.12.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdził listę cząstkową nr 2 projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs.

Poniżej lista do pobrania:

Lista cząstkowa nr 2 projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

09.12.2019 r.

W dniu 06.12.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdził  listę cząstkową nr 1 projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs.

Poniżej lista do pobrania:

Lista cząstkowa nr 1projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

W dniu 30.10.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdził listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów - aktualizacja po procedurze odwoławczej, z wyróżnieniem projektów skierowanych do etapu negocjacji oraz listę wniosków skierowanych do etapu negocjacji w wyniku zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs o 11,1 mln zł z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej.

Poniżej listy do pobrania:

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów skierowanych do etapu negocjacji - po zwiększeniu alokacji

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji - po zwiększeniu alokacji

03.07.2019 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Komisja Oceny Projektów (PDF 121 KB) zakończyła ocenę wniosków złożonych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18.

W dniu 02.07.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zatwierdził zestawienie wniosków wybranych do dofinansowania. 

Poniżej lista do pobrania:

Zestawienie wniosków wybranych do dofinansowania (PDF 137 KB)

W dniu 28.06.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zatwierdził Listę cząstkową nr 3 projektów wybranych do dofinansowania. 

Poniżej lista do pobrania:

Lista cząstkowa nr 3 projektów wybranych do dofinansowania

Uwaga !

W dniu 27.06.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zatwierdził Listę cząstkową nr 1 projektów wybranych do dofinansowania - aneks.

W liście cząstkowej nr 1 projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18 w pozycjach 1-5 w kolumnie „Kwota dofinansowania (PLN)” omyłkowo powtórzono kwoty z sąsiedniej kolumny „Wartość projektu ogółem (PLN)".

Pozostałe informacje w liście cząstkowej nr 1 wniosków wybranych do dofinansowania nie zmieniają się.

Aneksowana lista z prawidłowymi kwotami dofinansowania znajduje się poniżej:

Lista cząstkowa nr 1 projektów wybranych do dofinansowania - aneks  

W dniu 19.06.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zatwierdził listę cząstkową nr 2 projektów wybranych do dofinansowania.

Poniżej lista do pobrania:

Lista cząstkowa nr 2 projektów wybranych do dofinansowania

15.06.2019 r.

W dniu 14.06.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdził listę cząstkową nr 1 projektów wybranych do dofinansowania.

Poniżej lista do pobrania:

Lista cząstkowa nr 1 projektów wybranych do dofinansowania

30.05.2019 r.

W dniu 29.05.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy zatwierdził listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów skierowanych do etapu negocjacji oraz listę wniosków skierowanych do etapu negocjacji.

Poniżej listy do pobrania:

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów skierowanych do etapu negocjacji

Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji


Informacje nt. złożonych wniosków
14.02.2019

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu.

Pobierz listę (PDF, 274 KB)


Informacje o naborze

Uwaga! Zmiany w konkursie!

Wprowadzono zmiany merytoryczne w Regulaminie konkursu w załącznikach nr 7 (Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe) i nr 8 (Wzór umowy o dofinansowanie projektu - umowa standardowa).

Zmiany związane są z koniecznością dostosowania zapisów umów do zaktualizowanego wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO WER przekazanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z pismem z dnia 28 maja 2019 roku. Jednocześnie ze względu na wprowadzenie przez Ministerstwo stawek jednostkowych na samozatrudnienie we wzorze umowy standardowej uwzględniono zapisy dotyczące rozliczania wydatków w oparciu o stawki jednostkowe. 

Ponadto wprowadzono również inne zmiany porządkowe (tj. dookreślenie wysokości wnoszonego przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, dodanie klauzul społecznych w umowie standardowej) oraz zmiany redakcyjne.

Pobierz informację o zmianach w Regulaminie konkursu

Zaktualizowane załączniki nr 7 i 8 znajdują się w sekcji "Niezbędne dokumenty".

Uwaga! Zmiany w konkursie!

Dokonano zmian merytorycznych w Regulaminie konkursu oraz w załącznikach nr 2 i 3 w związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stawek jednostkowych na samozatrudnienie. Jednocześnie ze względu na konieczność zaplanowania przez wnioskodawców innego sposobu rozliczania tej formy wsparcia wydłużony został termin składania wniosków do 12 lutego 2019 r. do godziny 14.00.

Pobierz informację o zmianach w Regulaminie konkursu.

Obowiązujący Regulamin oraz zaktualizowane załączniki nr 2 i 3 znajdują się w sekcji "Niezbędne dokumenty". 

Uwaga! Spotkanie informacyjne

8 stycznia 2019 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. Szczegóły znajdują się w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach -  kliknij tutaj.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego do pobrania -  kliknij tutaj.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 21 stycznia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do 12 lutego 2019 r. do godziny 14.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Wniosek o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA:  www.sowa.efs.gov.pl.

Oznacza to, że wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Nie jest również wymagane przesyłanie do WUP w Krakowie podpisanej wersji papierowej wniosku. Do IOK należy wyłącznie przesłać wniosek wypełniony w systemie.

Na co i kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP PO WER oraz kryteriami dostępu określonymi dla niniejszego konkursu możliwa jest jedynie realizacja projektów wspierających indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych: biernych zawodowo (w tym w szczególności osób z kategorii NEET), imigrantów/imigrantki, reemigrantów/reemigrantki z wykorzystaniem następujących typów operacji: 

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
  • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
  • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży;
  • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
  • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży);
  • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
  • niwelowanie barier, jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
  • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu

W ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

 • publiczne służby zatrudnienia; 
 • Ochotnicze Hufce Pracy; 
 • agencje zatrudnienia; 
 • instytucje szkoleniowe; 
 • instytucje dialogu społecznego (tj. związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe, jeżeli wśród ich zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej); 
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

We wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informację, jakiego rodzaju instytucją rynku pracy jest wnioskodawca.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Finanse

 1. Kwota przeznaczona na niniejszy konkurs wynosi 20 000 000 zł.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 84,28%.
 3. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95% tj. 19 000 000,00 zł.
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5,00% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.
 5. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 zł (oznacza to dofinansowanie projektu w wysokości 950 000 PLN - kryterium dostępu nr 13).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (1,28 MB) - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 11 stycznia 2019 r. 

Regulamin konkursu (1,25 MB) - wersja obowiązująca do 10 stycznia 2019 r. 

Załącznik nr 1 - Diagnoza - konkurs Inicjatywy Lokalne (529 KB)

Załącznik nr 2 Standard usług (453 KB) - wersja obowiązująca od 11 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 2 - Standard usług (442 KB)  - wersja obowiązująca do 10 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 3 - Katalog maksymalnych stawek (460 KB) - wersja obowiązująca od 11.01.2019 r.

Załącznik nr 3 - Katalog maksymalnych stawek (460 KB) - wersja obowiązująca do 10.01.2019 r.

Załącznik nr 4 - Wzór wniosku (489 KB) 

Załącznik nr 5 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie  (196 KB) 

Załącznik nr 6 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (365 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy KOP - Wzór karty merytorycznej wniosku (417 KB) 

Załącznik nr 2a do Regulaminu pracy KOP - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (190 KB)

Załącznik nr 2B do Regulaminu pracy KOP - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (195 KB)

Załącznik nr 3a do Regulaminu pracy KOP - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (197 KB) 

Załącznik nr 3b do Regulaminu pracy KOP - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności  (199 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy KOP - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku (177 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy ryczałtowej - wersja obowiązująca od 17.06.2019 r.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy ryczałtowej (1,11 MB) - wersja obowiązująca do 16.06.2019 r.

Załącznik nr 4 do Umowy ryczałtowej - Harmonogram płatności (152 KB)  

Załącznik nr 8 - Wzór umowy standardowej - wersja obowiązująca od 17.06.2019 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy standardowej (1,07 MB) - wersja obowiązująca do 16.06.2019 r. 

Załącznik nr 4 do Umowy standardowej - Harmonogram płatności (152 KB)

Załącznik nr 9 - Definicje wskaźników (297 KB)

Załącznik nr 10 - Instrukcja wypełniania wniosku (883 KB)

Załącznik nr 11 - Polskie Ramy Jakości i Praktyk (401 KB)

Załącznik nr 12 - Materiał o kwalifikacjach (476 KB)

Załącznik nr 13 - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (154 KB)

Załącznik nr 14 - Zalecenia dotyczące rozliczenia podatku VAT (154 KB)

Załącznik nr 15 - Małopolska Lista Gmin DEGURBA bez ZIT (193 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w  Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf 246 KB) - aktualizacja w dniu 28.01.2019 r.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować: