POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.01.02.01-IP.15-12-008/17 - SUBREGION SĄDECKI I SUBREGION PODHALAŃSKI

21.08.2017

Zakończony

03.10.2017

Niniejszy konkurs jest ponowieniem konkursu numer  POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17 w zakresie subregionów, w których nie wybrano projektów do dofinansowania, tj. subregionu sądeckiego oraz subregionu podhalańskiego.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
03.01.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.15-12-008/17.


W dniu 03 stycznia 2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował wyniki oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-008/17 ogłoszonego dnia 21 sierpnia 2017 roku w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Pobierz listę (PDF, 535KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 18.12.2017

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.15-12-008/17 w ramach subregionu podhalańskiego.

  W dniu 18 grudnia 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował częściowe wyniki oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-008/17 ogłoszonego dnia 21 sierpnia 2017 roku w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - subregion podhalański.

  Lista projektów wybranych do dofinansowania - Subregion podhalański (.pdf, 272 KB)


Wyniki naboru
05.12.2017

Lista projektów skierowanych do negocjacji - subregiony podhalański i sądecki.

Pobierz listę (PDF, 560KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
20.10.2017

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu.

Pobierz listę (PDF, 349KB)

Informacje o naborze

 1. Uwaga !!!

Informujemy, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wyniku której modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta, Ministerstwo Rozwoju dokonało rozbudowy narzędzia przeznaczonego do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów, czyli Bazy konkurencyjności. W konsekwencji od początku 2018 r. istnieje możliwość publikowania zapytań ofertowych w Bazie także przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania realizacji projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 28 września 2017 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-008/17 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - SUBREGION SĄDECKI I SUBREGION PODHALAŃSKI. 

W wyniku wprowadzonej zmiany nabór wniosków o dofinansowanie zostaje przedłużony do dnia 2 października 2017r. do godziny 16:00.

Zmianie uległ następujący dokument:

 • Regulamin konkursu

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 21 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do 2 października 2017 r. do godz. 16.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym w systemie SOWA formularzu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: 

 1. publiczne służby zatrudnienia;
 2. ochotnicze Hufce Pracy; 
 3. agencje zatrudnienia; 
 4. instytucje szkoleniowe; 
 5. instytucje dialogu społecznego; 
 6. instytucje partnerstwa lokalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP PO WER oraz kryteriami dostępu określonymi dla niniejszego konkursu możliwa jest jedynie realizacja projektów wspierających indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych (biernych zawodowo) z wykorzystaniem następujących typów operacji:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjny):identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjny); kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby (obligatoryjny) lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy; nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży; wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).
 4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży); wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota przeznaczona na niniejszy konkurs wynosi 17 700 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 84,28 %. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95 % tj. 16 815 000,00 PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5,00% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 815 000,00 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować:

na adres mailowy efs@wup-krakow.pl do Punktu Konsultacyjnego pod numerem telefonu +48 12 42 40 737 lub do pracowników WUP pod numerem telefonu +48 12 428 78 05 - Katarzyna Kacprzak lub Sylwia Pawłowska.

Linki:

www.wup-krakow.pl

www.power.wup-krakow.pl