POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17

24.03.2017

Zakończony

23.05.2017

W dniu 24 marca 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - MAŁE INICJATYWY.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
15.11.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno - merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17.
W dniu 15 listopada 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował wyniki oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17 ogłoszonego dnia 24 marca 2017 roku w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - wersja zaktualizowana uwzględniająca rozstrzygnięcia w ramach procedury odwoławczej.

Pobierz listę (PDF, 362KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 04.08.2017

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno - merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17.
  W dniu 4 sierpnia 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował wyniki oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17 ogłoszonego dnia 24 marca 2017 roku w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Lista projektów wybranych do dofinansowania


Informacje nt. złożonych wniosków
23.05.2017

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu.

Pobierz listę (PDF, 181KB)

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 5 maja 2017 r. dokonał II zmiany w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu - Standard Usług w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - MAŁE INICJATYWY.

Zmianie uległ następujący dokument:

- Załącznik nr 2 - Standard usług

*

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 13 kwietniu 2017 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - MAŁE INICJATYWY.

Zmianie uległy następujące dokumenty:

- Regulamin konkursu
- Załącznik nr 2 – Standard usług
Termin rozstrzygnięcia konkursu
III kwartał 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków
Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 25 kwietnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do 22 maja 2017 r. do godz. 16.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym na obowiązującym w systemie SOWA formularzu. Główne metody podpisu wniosku o dofinansowanie to certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP PO WER oraz kryteriami dostępu określonymi dla niniejszego konkursu możliwa jest jedynie realizacja projektów wspierających indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych (biernych zawodowo) z wykorzystaniem następujących typów operacji:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjny):

 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży;
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży);
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu

W ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

 1. publiczne służby zatrudnienia;
 2. Ochotnicze Hufce Pracy; 
 3. agencje zatrudnienia; 
 4. instytucje szkoleniowe;
 5. instytucje dialogu społecznego; 
 6. instytucje partnerstwa lokalnego.

Finanse

 1. Kwota przeznaczona na niniejszy konkurs wynosi 10 000 000,00 zł
 2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 84,28 %.
 3. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95 % tj. 9 500 000,00 PLN. 
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5,00% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.
 5. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. PLN, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż równowartość 100 tys. EUR wkładu publicznego wyrażonego w PLN, zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu (kryterium dostępu nr 18). Maksymalna wartość dofinansowania (wkładu publicznego) wynosi 431 480,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 1.2.1 PO WER - Małe Inicjatywy (pdf. 2 MB), obowiązujący do 12.04.2017 r.

Regulamin konkursu 1.2.1 PO WER - Małe Inicjatywy (pdf. 2 MB), obowiązujący od 13.04.2017 r.

Wykaz wprowadzonych zmian wprowadzonych w dniu 13.04.2017 r.  (pdf. 800 KB)

Wykaz wprowadzonych zmian w dniu 05.05.2017 r.   (pdf. 773 KB)

Załączniki do dokumentacji konkursowej (zip. 11,5 MB), Załączniki aktualne za wyjątkiem załącznika nr 2 Standard usług, który obowiązywał do 12.04.2017 r,

Załącznik nr 2 Standard usług (pdf. 700 KB), obowiązujący od 13.04.2017 r.

Załącznik nr 2 Standard usług (pdf. 709 KB), obowiązujący od 05.05.2017 r.

Materiał informacyjny dot. wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów PO WER (pdf. 880 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu 

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować:

 • na adres mailowy efs@wup-krakow.pl  
 • do Punktu Konsultacyjnego pod numerem telefonu +48 12 42 40 737
 • lub do pracowników WUP pod numerem telefonu +48 12 428 78 05 - Katarzyna Kacprzak lub Sylwia Pawłowska.