POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17

24.03.2017

Zakończony

10.05.2017

W dniu 24 marca 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - PROJEKTY SUBREGIONALNE.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
13.07.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno - merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17.

W dniu 13 lipca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował wyniki oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17 ogłoszonego dnia 24 marca 2017 roku w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Subregion Miasto Kraków

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Subregion tarnowski

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Subregion Małopolska Zachodnia


Informacje nt. złożonych wniosków
15.05.2017

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu.

Pobierz listę (PDF, 162 KB)


Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 5 maja 2017 r. dokonał II zmiany w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu - Standard Usług w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - PROJEKTY SUBREGIONALNE.

Zmianie uległ następujący dokument:

- Załącznik nr 2 - Standard usług

*

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 13 kwietniu 2017 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - PROJEKTY SUBREGIONALNE.

Zmianie uległy następujące dokumenty:
- Regulamin konkursu
- Załącznik nr 2 – Standard usług

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 25 kwietnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do 9 maja 2017 r. do godz. 16.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym na obowiązującym w systemie SOWA formularzu. Główne metody podpisu wniosku o dofinansowanie to certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP PO WER oraz kryteriami dostępu określonymi dla niniejszego konkursu możliwa jest jedynie realizacja projektów wspierających indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych (biernych zawodowo) z wykorzystaniem następujących typów operacji:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjny):

 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjny);
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby (obligatoryjny) lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży;
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).
4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej
i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży);
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu
W ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: 
 1. publiczne służby zatrudnienia;
 2. Ochotnicze Hufce Pracy; 
 3. agencje zatrudnienia; 
 4. instytucje szkoleniowe; 
 5. instytucje dialogu społecznego; 
 6. instytucje partnerstwa lokalnego.

Finanse

 1. Kwota przeznaczona na niniejszy konkurs wynosi 50 000 000,00 zł.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 84,28 %.
 3. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu (ze środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95 % tj. 47 500 000 PLN.
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5,00% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 1.2.1 PO WER - Projekty subreginalne  (pdf. 2 MB), obowiązujący do 12.04.2017 r.

Regulamin konkursu 1.2.1 PO WER - Projekty subregionalne (pdf. 2 MB), obowiązujący od 13.04.2017 r.

Wykaz wprowadzonych zmian wprowadzonych w dniu 13.04.2017 r.  (pdf. 810 KB)

Wykaz wprowadzonych zmian w dniu 05.05.2017 r.   (pdf. 773 KB)

Załączniki do dokumentacji konkursowej (zip. 11,5 MB), Załączniki aktualne za wyjątkiem załącznika nr 2 Standard usług, który obowiązywał do 12.04.2017 r,

Załącznik nr 2 Standard usług (pdf.700 KB), obowiązujący od 13.04.2017 r.

Załącznik nr 2 Standard usług (pdf. 709 KB), obowiązujący od 05.05.2017 r.

Materiał informacyjny dot. wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów PO WER

 (pdf. 880 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować:

 • na adres mailowy efs@wup-krakow.pl
 • do Punktu Konsultacyjnego pod numerem telefonu +48 12 42 40 737
 • lub do pracowników WUP pod numerem telefonu +48 12 428 78 05 - Katarzyna Kacprzak lub Sylwia Pawłowska.