POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.01.01.01-IP.15-12-013/20

21.07.2020

Zakończony

21.08.2020

Nabór w trybie pozakonkursowym projektu pn. Łap skilla! planowanego do realizacji w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
03.12.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1744/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. podjął decyzję o przyjęciu do realizacji projektu pt.: „Łap skilla!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

17.11.2020

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie nr POWR.01.02.01-12-0043/20 złożonym w odpowiedzi na nabór pozakonkursowy nr POWR.01.01.01-IP.15-12-013/20 w ramach w ramach I Osi Priorytetowej PO WER Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o składzie KOP

Tytuł
projektu wybranego do dofinansowania

Nazwa
Wnioskodawcy

Kwota
przyznanego dofinansowania

Kwota
całkowita projektu

Data
wybrania projektu do dofinansowania

Przewidywany
czas realizacji projektu

Łap skilla!

Województwo Małopolskie/
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

9 692 196,80 zł

11 499 996,20 zł

17.11.2020 r.

od 01.10.2020 r. do 30.06.2023
r.


Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (IP), której funkcję pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków (WUP) wzywa Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Łap skilla! planowanego do realizacji w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zatwierdzonego w Rocznym Planie Działania na podstawie Uchwały nr 320 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Zatwierdzenie ww. Rocznego Planu Działania oznacza identyfikację projektów pozakonkursowych, których fiszki są w nim zawarte, w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Celem głównym projektu jest podwyższanie kompetencji pracujących osób dorosłych do 24 roku życia związanych z Małopolską (związek z Małopolską - rozumiany jako zamieszkiwanie lub praca lub nauka na terenie Małopolski).

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:

  • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne),
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

  • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

Finanse

Szacowana wartość projektu wynosi 11 500 000 zł, w tym wkład UE 9 692 200 zł.

Niezbędne dokumenty

Wniosek o dofinansowanie wypełniają Państwo za pośrednictwem systemu SOWA–wzór wniosku wersja 5.0 ważna od 05.03.2019 dostępny na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow.

Inne ważne informacje