POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

NR POWR.01.02.01-IP.15-12-012/20

26.03.2020

Zakończony

01.04.2020

Nabór w trybie pozakonkursowym projektu pn. Wróć z POWERem! planowanego do realizacji w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
14.05.2020

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie nr POWR.01.02.01-12-0001/20 złożonym w odpowiedzi na nabór pozakonkursowy nr POWR.01.02.01-IP.15-12-012/20 w ramach w ramach I Osi Priorytetowej PO WER Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o składzie KOP

Tytuł
projektu wybranego do dofinansowania

Nazwa
Wnioskodawcy

Kwota
przyznanego dofinansowania

Kwota
całkowita projektu

Data
wybrania projektu do dofinansowania

Przewidywany
czas realizacji projektu

Wróć z POWERem!

Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

2 490 572,25 zł

2 621 655,00 zł

8 maja 2020 r.

od 18 maja 2020 r. do 28 lutego 2023 r.


Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, której funkcje pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, wezwała Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Wróć z POWERem! planowanego do realizacji w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zatwierdzonego w Rocznym planie działania na podstawie Uchwały nr 295 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznych planach działania na 2020 rok dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zatwierdzenie ww. Rocznego planu działania oznacza identyfikację projektów pozakonkursowych, których fiszki są w nim zawarte, w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Projekt skierowany do osób w wieku 18-29 lat, zarówno do osób pozostających bez pracy jak i pracujących, które powróciły z zagranicy do Małopolski w ciągu ostatnich 6 miesięcy, bądź 12 miesięcy w przypadku osób pozostających bez pracy lub zamierzających powrócić w celu osiedlenia się.

Główne zadania:

  1. Pomoc w identyfikacji posiadanych kompetencji i kwalifikacji, w tym tych zdobytych podczas pobytu za granicą, obszarów które warto rozwijać, kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu – Bilans Kariery;
  2. Opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR), dokumentu pełniącego analogiczną funkcję co IPD – uwzględniającego niezbędne kroki do realizacji określonego celu edukacyjno-zawodowego. IPR będzie miał charakter optymalnej ścieżki działania, nieograniczonej ramami projektu, programów operacyjnych czy formami wsparcia oferowanymi w ramach narzędzi stosowanych przez instytucje publiczne;
  3. Indywidualne konsultacje będące spersonalizowanym doradztwem i stanowiące istotny element umożliwiający odnalezienie się uczestników/uczestniczek po powrocie z zagranicy na lokalnym rynku pracy. Obejmować będą analizę sytuacji klienta/klientki, identyfikację barier i problemów jakie napotyka, pomoc w ich rozwiązaniu. Dostarczą uczestnikom/uczestniczkom projektu aktualnej i rzetelnej informacji na temat dostępnych dla nich usług edukacyjno-rozwojowych, walidacyjnych oraz oferty innych instytucji. Konsultacje umożliwią maksymalne wykorzystanie dostępnych środków publicznych do realizacji IPR oraz odnalezienie się na lokalnym rynku pracy po powrocie;
  4. Zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz wsparcia osób młodych powracających z zagranicy z Powiatowymi Urzędami Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w Małopolsce oraz – tam, gdzie to będzie możliwe – z beneficjentami projektu konkursowych realizowanych w Działaniu 1.2 PO WER;
  5. Usługa tłumacza m.in. dla dokumentów uczestników/uczestniczek, potwierdzających posiadane kwalifikacje, zdobyte z granicą, umożliwiająca ich wykorzystanie na lokalnym rynku pracy;
  6. Porady prawne i specjalistyczne dla uczestników/uczestniczek;
  7. Realizacja minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu (dotyczy osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu) oraz minimalnego poziomu efektywności zawodowej (dotyczy osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu) zostanie zapewniona w projektach, do których uczestnicy/uczestniczki Nowego STARTu z POWERem w Małopolsce zostaną skierowani.

Finanse

Szacowana wartość projektu wynosi 2 700 000 zł, w tym wkład UE 2 275 560 zł.

Niezbędne dokumenty

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem systemu SOWA – wzór wniosku wersja 5.0 ważna od 05.03.2019 dostępny na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow .

Inne ważne informacje