POWER 1.1.2.

Poddziałanie nr 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

POWR.01.01.02-IP.15-12-005/17

16.01.2017

Zakończony

21.01.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
06.02.2017

Lista nr 2 wyników oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.15-12-005/17

Pobierz listę (PDF, 333KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 02.02.2017

  Lista nr 1 wyników oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.15-12-005/17

  Pobierz listę (PDF, 328KB)

Informacje o naborze

Projekty składane w ramach niniejszego naboru muszą realizować:

CEL TEMATYCZNY 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
W ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Formy wsparcia:

1)    instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji
wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2)    instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3)    instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

4)    instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

5)    instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

6)    instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać
przygotowane na wartość stanowiącą sumę: 

 • kwoty wynikającej z decyzji MRPiPS określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2017 r. pomniejszonej o pulę przeznaczoną na finansowanie kontynuacji w 2017 r. projektów realizowanych od 2016 r.
 • kwoty przeznaczonej na kontynuację tych projektów w 2018 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
145 860 899,00 PLN

Niezbędne dokumenty


Uwaga:

Został opublikowany nowy wzór umowy o dofinansowanie (załącznik nr 4). Zapisy Regulaminu naboru oraz pozostałych załączników nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 Definicje wskaźników
Załącznik nr 2 Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno - merytorycznej wniosku
Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 

Inne ważne informacje

Miejsce składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru można kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie do Punktu Informacyjnego EFS w WUP, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 424 07 37, efs@wup-krakow.pl lub do Renaty Żyła – Michalik tel. 12 619 84 08, Katarzyny Kacprzak tel. 12 428 78 10.