POWER 1.1.2.

Poddziałanie nr 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

POWR.01.01.02-IP.15-12-004/16

03.02.2016

Zakończony

23.01.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
05.02.2016

Wyniki oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.15-12-004/16

Pobierz listę (PDF, 282KB)

Informacje o naborze

Projekty składane w ramach niniejszego naboru muszą realizować:

 • CEL TEMATYCZNY 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników,
 • PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym jako realizatora we wniosku wskazuje się powiatowy urząd pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Formy wsparcia:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży, wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).
 4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji, pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży), wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
 5. Instrumenty i usługi rynku pracy, skierowane do osób niepełnosprawnych: niwelowanie barier, jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć kwoty wskazanej w decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2016 r. dla danego PUP, powiększonej o kwotę nie wyższą niż 1/12 wyżej wymienionej kwoty (kwota 1/12 do realizacji w 2017 r.). 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

70 204 412,00 PLN

Niezbędne dokumenty

   Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie naboru projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2015:

   Uwaga: 

Został opublikowany aneks do Regulaminu Naboru. Zmianie uległ wzór karty oceny formalnej wniosku oraz wzór karty oceny merytorycznej  wniosku:

1.    W uwagi na zmianę kryteriów oceny formalnej i merytorycznej, Rozdział 5 dotyczący procedury oceny wniosku o dofinansowanie  zaktualizowano o obecnie obowiązujące kryteria. W związku z powyższym korekcie ulegają również: załącznik nr 3  Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP oraz załącznik nr 4 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP.

2.    Podrozdział 1.4 uzupełniono o zapis:

„Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP  powinny zostać przygotowane na wartość zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2016 r. pomniejszoną o kwotę nie wyższą niż 1/12 przyznanej puli środków na 2016 r. 

Powyższy warunek wynika z faktu, iż działania projektowe w ramach projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy nabór będą prowadzone do 30 czerwca 2017 r.  W roku 2016 należy zaplanować wydatkowanie na kwotę wskazaną w piśmie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast  w ostatnich sześciu miesiącach ich realizacji, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., na realizację działań projektowych  przeznaczyć dodatkową kwotę w wysokości nie wyższej niż 1/12 środków FP otrzymanych w ramach projektów w roku poprzednim (tj. w 2016 roku). Dodatkowe środki będą pochodziły z limitu FP przyznanego na realizację projektów pozakonkursowych PUP w ramach PO WER w 2017 roku. Analogiczne rozwiązanie będzie stosowane w kolejnych latach.”

3.    Usunięto zapis dotyczący sposobu i metodologii mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie. W uwagi iż, był to wyciąg z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w przedmiotowym dokumencie.

4.    W podrozdziale 5.2.1, w uzasadnieniu dotyczącym szczegółowego kryterium dostępu nr 5 dodano zapis, aby w ramach ogłoszonego naboru stosować  definicję osoby długotrwale bezrobotnej zgodną  z POWER, a nie Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiana ta, spowodowana jest wątpliwościami Wnioskodawców, które zostały podniesione na spotkaniu informacyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r.

Inne ważne informacje

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz w formie papierowej. 

Wnioski w formie papierowej należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na dzienniku podawczy WUP, parter budynku (adres - WUP w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30–107 Kraków). Wnioski w formie elektronicznej należy przesłać w systemie SOWA najpóźniej w dniu złożenia wniosku w wersji papierowej do WUP.

Pytania i odpowiedzi

Pytania w sprawie naboru proszę kierować na adres mailowy: gobeidat@wup-krakow.pl lub prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 42 40 737.