POWER 1.1.1.

Poddziałanie nr 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.01.01.01-IP.15-12-016/20

13.11.2020

Zakończony

24.11.2020

13 listopada 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe - Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyniki naboru

Wyniki naboru
01.12.2020

Poniżej lista wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy zatwierdzonych do realizacji

Pobierz listę


Informacje nt. złożonych wniosków
24.11.2020

Lista złożonych wniosków w ramach naboru

Pobierz listę


Informacje o naborze

  Termin rozstrzygnięcia konkursu

  IV kwartał 2020

  Miejsce i sposób składania wniosków

  Wnioski w ramach naboru należy składać w terminie od 16.11.2020 r. (dzień otwarcia naboru) do 23.11.2020 do godziny 14.00 (dzień i godzina zamkniecia naboru).

  Wniosek o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWAhttps://www.sowa.efs.gov.pl/

  Oznacza to, że wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Nie jest również wymagane przesyłanie do WUP w Krakowie podpisanej wersji papierowej wniosku.

  Złożenie wniosku w SOWA oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku (Oświadczenia).

  Sposób uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych i poprawienia oczywistych omyłek

  Weryfikacja warunków formalnych, o których mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818) w ramach PO WER co do zasady jest dokonywana za pośrednictwem systemu SOWA, który nie dopuszcza do złożenia wniosków niekompletnych (nie zawierających wszystkich wymaganych elementów), złożonych po terminie i w innej formie niż określona w SOWA.

  Zgodnie z art. 43 ww. ustawy, w przypadku stwierdzenia we wniosku oczywistej omyłki, PUP jest wzywany do jej poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 21 dni.

  W ramach naboru WUP nie przewiduje możliwości poprawiania z urzędu zidentyfikowanych oczywistych omyłek.

  Po poprawieniu we wniosku oczywistych omyłek przez PUP, pracownik WUP
  w terminie 7 dni od złożenia skorygowanej wersji wniosku, dokonuje weryfikacji, czy wniosek został skorygowany poprawnie i z zachowaniem terminu. Poprawny wniosek jest kierowany do ponownej oceny merytorycznej.

  Niedotrzymanie wskazanego terminu na poprawienie oczywistej omyłki powoduje,
  zgodnie z art. 43 ust. 2 ww. ustawy, pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia.

  Czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji

  Po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie projektu PUP, WUP informuje PUP o przyznaniu dofinansowania i podpisuje umowę o dofinansowanie projektu. Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

  INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W NABORZE MUSZĄ BYĆ ZAWARTE DO KOŃCA 2020 ROKU.

  Umowa o dofinansowanie projektu będzie określać w szczególności:

  • wartość projektu współfinansowanego z EFS, w podziale na projekt PUP
   i szacowaną kwotę środków FP na finansowanie podatku od towarów i usług VAT;
  • udział współfinansowania UE oraz wkładu krajowego projektu PUP;
  • podział środków FP na lata budżetowe, w przypadku umowy, której okres
   realizacji przypada na więcej niż 1 rok budżetowy, przy czym w umowie powinno znaleźć się zastrzeżenie, że kwoty na kolejne lata zostaną potwierdzone po podziale środków FP w ustawie budżetowej opracowanej na następne lata;
  • wysokość ryczałtu kosztów pośrednich, obowiązującego przy rozliczaniu projektu
   PUP (liczonego w stosunku do ogółu wydatków bezpośrednich zatwierdzonych w projekcie), o ile dotyczy;
  • zasady związane z uruchamianiem środków FP dla PUP;
  • obowiązki PUP w zakresie rozliczania projektu PUP;
  • zobowiązanie PUP do stosowania przy realizacji projektu PUP aktualnej wersji
   Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  • zobowiązanie PUP do stosowania aktualnej wersji Wytycznych w zakresie
   realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020,
  • zobowiązanie PUP do stosowania aktualnej wersji Wytycznych w zakresie
   realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
  • zobowiązanie PUP do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie
   kosztów kwalifikowalnych projektu PUP rozliczanych na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków;
  • upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy do wystawiania zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu dokonywania refundacji wydatków na rzecz dysponenta Funduszu Pracy w zakresie projektu PUP;
  • warunki i terminy zwrotu środków, zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • obowiązki PUP w zakresie monitorowania, ewaluacji i kontroli projektu PUP;
  • obowiązki PUP w zakresie promocji i informacji projektu PUP;
  • termin oraz sposób przechowywania dokumentacji projektu PUP;
  • obowiązki PUP w zakresie ochrony danych osobowych;
  • zasady wprowadzania zmian do projektu PUP;
  • numer rachunku bankowego wykorzystywanego na potrzeby projektu PUP;
  • sposób komunikowania z instytucją pośredniczącą, w szczególności w sytuacji
   gdy SL2014 będzie niedostępny;
  •     PUP NA POTRZEBY PROJEKTU ORAZ PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PROJEKTU KORZYSTA Z RACHUNKU PODSTAWOWEGO PUP DO OBSŁUGI ŚRODKÓW FP LUB RACHUNKU BANKOWEGO POMOCNICZEGO, Z KTÓREGO PONOSZONE SĄ WYDATKI W RAMACH PROJEKTU PUP.

  • pozostałe elementy, o których mowa w art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
   o finansach publicznych.

       PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU POZAKONKURSOWEGO PUP POWINIEN ZADBAĆ O ODPOWIEDNIE UMOCOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PO WER. ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA LATA 2014 – 2020 ŚRODKI NIEPRAWIDŁOWO WYDATKOWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU, PODLEGAJĄ ZWROTOWI ZGODNIE Z ART. 207 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, PRZY CZYM ŚRODKI TE POCHODZĄ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM KONIECZNE JEST PROCEDOWANIE W OPARCIU O POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE W TYM ZAKRESIE PRZEPISY ORAZ WEWNĘTRZNE UREGULOWANIA DANEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Forma komunikacji

Prowadzenie wszelkiej korespondencji między Wnioskodawcą/Beneficjentem a WUP od
momentu złożenia wniosku odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu SOWA.

Pisma przesyłane są w module korespondencja, który pozwala na tworzenie i przesyłanie
w systemie elektronicznych wiadomości oraz pism.

Sposób obsługi wiadomości oraz pisma w systemie jest taki sam, jedyna różnica
pomiędzy pismem i wiadomością, jest taka, że pismo może zostać opatrzone podpisem elektronicznym, natomiast wiadomość nie. Dla pisma widoczne są dodatkowe przyciski.

System zapewnia 3 metody podpisania pisma elektronicznie:

 • Podpis kwalifikowany (podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego
  certyfikatu kwalifikowanego),
 • Profil zaufany, 
 • Certyfikat niekwalifikowany SOWA (tryb awaryjny).

Kryteria wyboru projektów

Ocenie merytorycznej podlega każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek
o dofinansowanie (o ile nie został wycofany przez wnioskodawcę albo pozostawiony bez rozpatrzenia zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny merytorycznej
wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. Wzór Karty oceny merytorycznej zawarty został w Załączniku nr 3 do Regulaminu naboru.

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie czy wniosek spełnia:

 • kryteria merytoryczne 0-1;
 • kryteria dostępu;
 • kryteria horyzontalne;
 • kryteria merytoryczne.

Na co i kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym realizatorem projektu jest powiatowy urząd pracy.

W ramach projektów PUP muszą realizować indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych, która opiera się na elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy. Usługi i instrumenty rynku pracy są realizowane przez powiatowe urzędy pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Finanse

Projekty PUP są finansowane ze środków FP przeznaczonych wyłącznie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w części limitu będącego w dyspozycji samorządu województwa i części limitu będącego w dyspozycji samorządu powiatu.

PUP może przeznaczyć środki FP, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań, na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowanymi z EFS do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych z EFS i FP (zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w 2021 r. wynosi76 652 946,61 PLN3, a w 2022 r. 84 451 919,16 PLN. Powyższe kwoty środków Funduszu Pracy to kwoty ogółem na realizację projektu EFS (tj. kwoty brutto –łącznie ze środkami na pokrycie niekwalifikowalnego w projekcie PUP podatku VAT).

Inne ważne informacje

Pytania dotyczące naboru można kierować mailowo lub telefonicznie do Anny Wrony, e-mail: anna.wrona@wup-krakow.pl, tel. 12 619 84 07

Na stronie internetowej WUP poświęconej PO WER oraz na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i PolitykiRegionalnej znajdują się informacje na temat PO WER oraz inne przydatne dla Beneficjentów informacje.