POWER 1.1.1.

Poddziałanie nr 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.01.01.01-IP.15-12-011/20

07.02.2020

Zakończony

14.02.2020

7 lutego 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na reginalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe - Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funkduszu Społecznego  

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
27.02.2020

Lista cząstkowa nr 1 wyników oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

Lista nr 1  

05.03.2020

Lista cząstkowa nr 2 wyników oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

Lista nr 2


Informacje nt. złożonych wniosków
20.02.2020

Lista złożonych wniosków w ramach naboru

Pobierz listę


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia naboru

I kwartał 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski w ramach naboru należy składać w terminie od 10 lutego 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do 13 lutego 2020 do godziny 14.00 (dzień i godzina zamkniecia naboru).

Wniosek o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA:  www.sowa.efs.gov.pl/

Oznacza to, że wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Nie jest również wymagane przesyłanie do WUP w Krakowie podpisanej wersji papierowej wniosku. Do IOK należy wyłącznie przesłać wniosek wypełniony w systemie.

Złożenie wniosku w SOWA oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku (Oświadczenia).

Sposób uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych i poprawienia oczywistych omyłek

Weryfikacja warunków formalnych, o których mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431) w ramach PO WER co do zasady jest dokonywana za pośrednictwem systemu SOWA, który nie dopuszcza do złożenia wniosków niekompletnych (nie zawierających wszystkich wymaganych elementów), złożonych po terminie i w innej formie niż określona w SOWA.

Jednocześnie w przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki PUP jest wzywany do jej poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 21 dni.

Po poprawieniu we wniosku oczywistych omyłek przez PUP pracownik WUP w terminie 7 dni od złożenia skorygowanej wersji wniosku, dokonuje weryfikacji, czy wniosek został skorygowany poprawnie i z zachowaniem terminu. Poprawny wniosek jest kierowany do ponownej oceny merytorycznej.

Niedotrzymanie wskazanego terminu na poprawienie oczywistej omyłki powoduje, zgodnie z art. 43 ust. 2 ww. ustawy, pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia.

Czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji

Po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie projektu PUP, WUP informuje PUP o przyznaniu dofinansowania i podpisuje umowę o dofinansowanie projektu. Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Umowa o dofinansowanie projektu będzie określać w szczególności:

- wartość projektu współfinansowanego z EFS, w podziale na projekt PUP i szacowaną kwotę środków FP na finansowanie podatku od towarów i usług VAT;

- udział współfinansowania UE oraz wkładu krajowego projektu PUP;

- podział środków FP na lata budżetowe, w przypadku umowy, której okres realizacji przypada na więcej niż 1 rok budżetowy, przy czym w umowie powinno znaleźć się zastrzeżenie, że kwoty na kolejne lata zostaną potwierdzone po podziale środków FP w ustawie budżetowej opracowanej na następne lata;

- wysokość ryczałtu kosztów pośrednich, obowiązującego przy rozliczaniu projektu PUP (liczonego w stosunku do ogółu wydatków bezpośrednich zatwierdzonych w projekcie), o ile dotyczy;

- zasady związane z uruchamianiem środków FP dla PUP;

- obowiązki PUP w zakresie rozliczania projektu PUP;

- zobowiązanie PUP do stosowania przy realizacji projektu PUP aktualnej wersji Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- zobowiązanie PUP do stosowania aktualnej wersji Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020,

- zobowiązanie PUP do stosowania aktualnej wersji Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020;

- zobowiązanie PUP do stosowania aktualnej wersji Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

- zobowiązanie PUP do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie kosztów kwalifikowalnych projektu PUP rozliczanych na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków;

- upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy do wystawiania zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu dokonywania refundacji wydatków na rzecz dysponenta Funduszu Pracy w zakresie projektu PUP;

- warunki i terminy zwrotu środków, zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- obowiązki PUP w zakresie monitorowania, ewaluacji i kontroli projektu PUP;

- obowiązki PUP w zakresie promocji i informacji projektu PUP;

- termin oraz sposób przechowywania dokumentacji projektu PUP;

- obowiązki PUP w zakresie ochrony danych osobowych;

- zasady wprowadzania zmian do projektu PUP;

- numer rachunku bankowego wykorzystywanego na potrzeby projektu PUP;

- sposób komunikowania z instytucją pośredniczącą, w szczególności w sytuacji gdy SL2014 będzie niedostępny;

PUP NA POTRZEBY PROJEKTU ORAZ PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PROJEKTU KORZYSTA Z RACHUNKU PODSTAWOWEGO PUP DO OBSŁUGI ŚRODKÓW FP LUB RACHUNKU BANKOWEGO POMOCNICZEGO, Z KTÓREGO PONOSZONE SĄ WYDATKI W RAMACH PROJEKTU PUP.

- pozostałe elementy, o których mowa w art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU POZAKONKURSOWEGO PUP POWINIEN ZADBAĆ O ODPOWIEDNIE UMOCOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PO WER. ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA LATA 2014 – 2020 ŚRODKI NIEPRAWIDŁOWO WYDATKOWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU, PODLEGAJĄ ZWROTOWI ZGODNIE Z ART. 207 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, PRZY CZYM ŚRODKI TE POCHODZĄ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM KONIECZNE JEST PROCEDOWANIE W OPARCIU O POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE W TYM ZAKRESIE PRZEPISY ORAZ WEWNĘTRZNE UREGULOWANIA DANEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Forma Komunikacji

Prowadzenie wszelkiej korespondencji między Wnioskodawcą/Beneficjentem a WUP w Krakowie od momentu złożenia wniosku odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu SOWA.

Pisma przesyłane są w module korespondencja, który pozwala na tworzenie i przesyłanie w systemie elektronicznych wiadomości oraz pism.

Sposób obsługi wiadomości oraz pisma w systemie jest taki sam, jedyna różnica pomiędzy pismem i wiadomością, jest taka, że pismo może zostać opatrzone podpisem elektronicznym, natomiast wiadomość nie. Dla pisma widoczne są dodatkowe przyciski.

System zapewnia 3 metody podpisania pisma elektronicznie:

- Podpis kwalifikowany (podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego),

- Profil zaufany,

- Certyfikat niekwalifikowany SOWA (tryb awaryjny).

W module Korespondencja należy kliknąć przycisk Nowe pismo, a następnie wypełnić formularz co najmniej w polach Temat oraz Treść. W celu podpisania pisma należy kliknąć przycisk Podpisz pismo.

Ocenie merytorycznej podlega każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie (o ile nie został wycofany przez wnioskodawcę albo pozostawiony bez rozpatrzenia zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020).

Kryteria wyboru projektów, które będą podlegały ocenie

Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. Wzór Karty oceny merytorycznej zawarty został w Załączniku nr 3 do Regulaminu naboru.

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:

a) kryteria merytoryczne 0-1;

b) kryteria dostępu;

c) kryteria horyzontalne;

d) kryteria merytoryczne.

Na co i kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER można realizować następujący typ projektu (operacji):

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1482) z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej:

  - identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjne),
  - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
  - kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
  - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
  - wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
 4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
  - wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
  - wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;
 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

  - niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

 6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

  -  wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

  Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Beneficjenci)


  W ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym realizatorem projektu jest powiatowy urząd pracy. Wobec powyższego w pkt 2.1 wniosku o dofinansowanie należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy wskazując nazwę powiatu lub miasta na prawach powiatu oraz nazwę PUP np. Powiat Gorlicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Jednocześnie w części II wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć dane właściwe dla powiatu.

  DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY (BENEFICJENTA) NALEŻY UZUPEŁNIĆ W MENU GŁÓWNYM W ZAKŁADCE „BENEFICJENT”. DANE Z TEJ ZAKŁADKI PRZENOSZONE SĄ AUTOMATYCZNIE DO CZĘŚCI II KAŻDEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPRACOWANEGO PRZEZ DANEGO BENEFICJENTA.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w 2020 r. wynosi 66 874 152,00 PLN, a w 2021 r. 20 705 830,00 PLN. Powyższe kwoty środków Funduszu Pracy to kwoty ogółem na realizację projektu EFS (tj. kwoty brutto – łącznie ze środkami na pokrycie niekwalifikowalnego w projekcie PUP podatku VAT).

Wartość przygotowanych wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP oraz wskazana w odrębnym piśmie przez PUP wartość niekwalifikowalnego w projekcie PUP podatku VAT powinny łącznie stanowić wartość określoną w załączniku nr 5 do Regulaminu naboru z uwzględnieniem limitów na poszczególne lata.

Powyższy podział środków wynika z faktu, że działania projektowe w ramach projektów złożonych w odpowiedzi na nabór będą prowadzone od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w ostatnich sześciu miesiącach realizacji projektu, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., na realizację działań należy przeznaczyć kwotę, która ponoszona będzie z limitu FP przyznanego na realizację projektów pozakonkursowych PUP w ramach PO WER w 2021 roku.

Inne ważne informacje

Pytania dotyczące naboru można kierować mailowo lub telefonicznie do Katarzyny Oprych, e-mail: katarzyna.oprych@wup-krakow.pl, tel. 12 619 85 13. 

Na stronie internetowej WUP www.power.wup-krakow.pl , w zakładce Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej www.power.gov.pl znajdują się informacje na temat PO WER oraz inne przydatne dla Beneficjentów informacje.