POWER 1.1.1.

Poddziałanie nr 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.01.01.01-IP.15-12-009/18

11.10.2018

Zakończony

24.10.2018

11 października 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
31.10.2018

Lista nr 1 wyników oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.15-12-009/18.

Pobierz listę

06.11.2018

Lista nr 2 wyników oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.15-12-009/18.

Pobierz listę  


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 18 października 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do 23 października 2018 r. do godz. 14.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA ( https://www.sowa.efs.gov.pl/

Oznacza to, że wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Nie jest również wymagane przesyłanie do WUP w Krakowie podpisanej wersji papierowej wniosku. Do IOK należy wyłącznie przesłać w systemie wypełniony wniosek.

Złożenie wniosku wyłącznie w SOWA oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku (Oświadczenie).

Sposób uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych i poprawienia oczywistych omyłek

Weryfikacja warunków formalnych, o których mowa w art. 2 pkt 27a ustawy w ramach PO WER, co do zasady jest dokonywana za pośrednictwem systemu SOWA, który nie dopuszcza do złożenia wniosków niekompletnych (nie zawierających wszystkich wymaganych elementów), złożonych po terminie i w innej formie niż określona w SOWA.

Jednocześnie w przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki PUP jest wzywany do jej poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 21 dni.

Po poprawieniu we wniosku oczywistych omyłek przez PUP pracownik WUP w terminie 7 dni od złożenia skorygowanej wersji wniosku, dokonuje weryfikacji czy wniosek został skorygowany poprawnie i z zachowaniem terminu. Poprawny wniosek jest kierowany do ponownej oceny merytorycznej.

Niedotrzymanie wskazanego terminu na poprawienie oczywistej omyłki, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy, powoduje pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia.

Czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji

Po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie WUP informuje PUP o przyznaniu dofinansowania i podpisuje umowę o dofinansowanie. Wzór umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

W związku z decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju umowy w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.15-12-009/18 muszą zostać podpisane do końca 2018 r.

Umowa o dofinansowanie projektu będzie określać w szczególności:

 • wartość projektu PUP (tj. dofinansowanie projektu PUP);
 • udział współfinansowania UE oraz wkładu krajowego w ramach dofinansowania projektu PUP;
 • podział dofinansowania FP na lata budżetowe, przy czym w umowie powinno znaleźć się zastrzeżenie, że kwoty na kolejne lata zostaną potwierdzone po podziale środków FP w ustawie budżetowej opracowanej na następne lata;
 • wysokość ryczałtu kosztów pośrednich, obowiązującego przy rozliczaniu projektu PUP (liczonego w stosunku do ogółu wydatków bezpośrednich zatwierdzonych w projekcie);
 • zasady związane z uruchamianiem środków FP dla PUP;
 • obowiązki PUP w zakresie rozliczania projektu PUP;
 • zobowiązanie PUP do stosowania aktualnej wersji Wytycznych Ministra w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • zobowiązanie PUP do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie kosztów kwalifikowalnych rozliczanych na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków;
 • upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy do wystawiania zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu dokonywania refundacji wydatków na rzecz dysponenta Funduszu Pracy;
 • warunki i terminy zwrotu środków, zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • obowiązki PUP w zakresie monitorowania, ewaluacji i kontroli projektu PUP;
 • obowiązki PUP w zakresie promocji i informacji;
 • termin oraz sposób przechowywania dokumentacji PUP;
 • obowiązki PUP w zakresie ochrony danych osobowych;
 • zasady wprowadzania zmian do projektu PUP;
 • numer rachunku bankowego wykorzystywanego na potrzeby projektu PUP;
 • sposób komunikowania z instytucją pośredniczącą, w szczególności w sytuacji gdy SL2014 będzie niedostępny;

PUP na potrzeby projektu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu korzysta z rachunku podstawowego PUP do obsługi środków FP lub rachunku bankowego pomocniczego, z którego ponoszone są wydatki w ramach projektu PUP.

 • pozostałe elementy, o których mowa w art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przed złożeniem wniosku pozakonkursowego PUP powinien zadbać o odpowiednie umocowanie do realizacji projektu w ramach PO WER. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 środki nieprawidłowo wydatkowane w związku z realizacją projektu podlegają zwrotowi zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy czym środki te pochodzą ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym konieczne jest procedowanie w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz wewnętrzne uregulowania danej jednostki samorządu terytorialnego.

Forma komunikacji

Prowadzenie wszelkiej korespondencji między Wnioskodawcą/Beneficjentem a WUP w Krakowie od momentu złożenia wniosku odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu SOWA.

Pisma przesyłane są w module korespondencja, który pozwala na tworzenie i przesyłanie w systemie elektronicznych wiadomości oraz pism.

Sposób obsługi wiadomości oraz pisma w systemie jest taki sam, jedyna różnica pomiędzy pismem i wiadomością, jest taka, że pismo może zostać opatrzone podpisem elektronicznym, natomiast wiadomość nie. Dla pisma widoczne są dodatkowe przyciski.

System zapewnia 3 metody podpisania pisma elektronicznie:

 • Podpis kwalifikowany (podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego),
 • Profil zaufany,
 • Certyfikat niekwalifikowany SOWA (tryb awaryjny).

W module Korespondencja należy kliknąć przycisk Nowe pismo, a następnie wypełnić formularz co najmniej w polach Temat oraz Treść. W celu podpisania pisma należy kliknąć przycisk Podpisz pismo.

Kryteria wyboru projektów, które będą podlegały ocenie

Ocenie merytorycznej podlega każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie (o ile nie został wycofany przez wnioskodawcę albo pozostawiony bez rozpatrzenia zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy).

Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. Wzór Karty oceny merytorycznej zawarty został w Załączniku nr 3 do Regulaminu naboru.

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie czy wniosek spełnia:

 • kryteria merytoryczne 0-1;
 • kryteria dostępu;
 • kryteria horyzontalne;
 • kryteria merytoryczne.

Na co i kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER można realizować następujący typ projektu (operacji):

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 r. poz. 1065, z późn.zm.) z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 • kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy;
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży;
 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

 • niwelowanie barier, jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (beneficjenci)

W ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest powiat, przy czym realizatorem projektu jest powiatowy urząd pracy. Wobec powyższego w pkt 2.1 wniosku o dofinansowanie należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy, wskazując nazwę powiatu lub miasta na prawach powiatu oraz nazwę PUP np. Powiat Gorlicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Jednocześnie w części II wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć dane właściwe dla powiatu.

Dane dotyczące wnioskodawcy (beneficjenta) należy uzupełnić w Menu głównym w zakładce "Beneficjent". Dane z tej zakładki przenoszone są automatycznie do części II każdego wniosku o dofinansowanie opracowanego przez danego beneficjenta.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych
powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER w 2019 r. wynosi 76 445 388,60 zł, a w 2020 r. 19 111 347,14 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na łączną wartość określoną w Załączniku nr 5 do Regulaminu naboru z uwzględnieniem limitów na poszczególne lata.

Powyższy podział środków wynika z faktu, iż działania projektowe w ramach projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy nabór będą prowadzone do 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w ostatnich sześciu miesiącach realizacji projektu, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2018 r., na realizację działań należy przeznaczyć kwotę, która ponoszona będzie z limitu FP przyznanego na realizację projektów pozakonkursowych PUP w ramach PO WER w 2020 r.

W przypadku przekazania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacji na temat wstępnego poddziału środków Funduszu Pracy na 2019 r. zgodnie z dotychczasową praktyką, tzn. w listopadzie WUP w Krakowie odpowiednio dostosuje kwoty dla poszczególnych powiatów w oparciu o tak określony limit, o ile do tego czasu nie zostaną zawarte umowy o dofinansowanie z PUP. W przeciwnym wypadku nastąpi ponowne przeliczenie środków FP po otrzymaniu z MPRiPS informacji o ostatecznym limicie na 2019 r. i ewentualne aneksowanie zawartych już umów.

Inne ważne informacje

Pytania dotyczące naboru można kierować mailowo lub telefonicznie do:

Na stronie internetowej WUP, w zakładce Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (wupkrakow.praca.gov.pl) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (http://www.power.gov.pl/) znajdują się informacje na temat PO WER oraz inne przydatne dla beneficjentów dane.