POWER

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Nabór nr 1/2015 do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie PO WER „zatrudnienie”

31.08.2015

Zakończony

11.07.2015

Na podstawie Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza nabór do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie PO WER „zatrudnienie”.

Informacje o naborze

Szczegóły:

Na co i kto może składać wnioski?

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki, w tym określone w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, z późn. zm.):

1.      korzysta z pełni praw publicznych,

2.      ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3.      nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności o których mowa w pkt. 1-3,

5.      posiada wykształcenie wyższe,

6.      nie jest pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację PO WER 2014-2020, pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej,

7.      posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w obszarze wsparcia PO WER -  „zatrudnienie”, w ramach której dokonywany jest wybór projektów,

8.      posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER 2014-2020,

9.      posiada doświadczenie w dokonywaniu ocen lub wydawaniu opinii dotyczących wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

10.  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w Wykazie  kandydatów na ekspertów prowadzony przez WUP w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Finanse

Niezbędne dokumenty

Osoby zainteresowane uzyskaniem wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów powinny złożyć następujące dokumenty:

1.      wypełniony i podpisany Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów prowadzonym przez WUP w Krakowie w dziedzinie „Zatrudnienie” PO WER 2014-2020,

2.      kserokopie (poświadczonych za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3.      referencje potwierdzające doświadczenie w dokonywaniu ocen lub wydawaniu opinii dotyczących wniosków o dofinansowanie składanych w ramach PO KL,

4.      kserokopię (poświadczonego za zgodność z oryginałem) ważnego certyfikatu uprawniającego do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach PO KL w Priorytetach I lub VI.

W sytuacji, w której kandydat ukończył wymagane szkolenia, ale nie pobrał certyfikatu z Platformy Ekspertów EFS należy złożyć oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień. W oświadczeniu należy podać imię, nazwisko oraz adres e-mail kandydata, który był zarejestrowany na Platformie Ekspertów EFS.

Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów

Inne ważne informacje

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów należy przesłać w wersji papierowej na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Plac Na Stawach 1

30-107 Kraków

z dopiskiem na kopercie: Nabór na ekspertów PO WER

lub złożyć osobiście w zamkniętej i opisanej wg powyższych wskazówek kopercie w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie – Dziennik Podawczy (parter)

Plac Na Stawach 1

30-107 Kraków

w godz. 8.00 – 16.00

w terminie do dnia 10 lipca 2015 r. (decyduje data wpływu do WUP).

Ostateczną decyzję o wpisie do Wykazu kandydatów na ekspertów podejmuje Dyrektor WUP.

Osoba do kontaktu:

Pani Anna Wrona - tel. 12 619-84-08,

e-mail: awrona@wup-krakow.pl