Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję konkursową, możesz odwołać się od wyniku negatywnej dla Ciebie oceny.

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o wyniku oceny przedłożonego przez Ciebie wniosku o dofinansowanie projektu. Pismo takie zawiera informację o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania. Załączona jest też karta oceny projektu, z której możesz się dowiedzieć, jak komisja oceniła poszczególne elementy Twojego wniosku. 

Środkiem odwoławczym jaki Ci przysługuje jest protest. Jest to pisemny wniosek, w którym prosisz o powtórną ocenę uwzględniającą Twoje uwagi czy zarzuty, czyli ponowną weryfikację wniosku o dofinansowanie w zakresie kryteriów, czy błędów o charakterze proceduralnym. W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w trzech innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie, gdy  wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia lub w proteście nie zostaną wskazane kryteria wyboru projektów, które zdaniem wnioskodawcy zostały błędnie ocenione i nie uzasadni on swojego stanowiska. 

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. Pismo  będzie zawierało również uzasadnienie podjętej decyzji. Od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu protestu lub pozostawieniu go bez rozpatrzenia możesz odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Warto pamiętać, że nawet kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje to zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania. Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania. Jeśli bowiem na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, Twoje odwołania nie będą mogły być faktycznie uwzględnione. 

Procedura odwoławcza w projektach z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w rozdziale 15).  Warto zapoznać się także z  horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na Portalu Funduszy Europejskich, a także każdorazowo z dokumentacją konkursową