Skorzystaj z Programu

Witamy na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dedykowanej Programowi Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Program ma charakter ogólnopolski i jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie – zwiększają możliwości i poprawiają jakość życia mieszkańców Polski.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Program Wiedza Edukacja Rozwój stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS i gdzie finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. 

W PO WER oś priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy" dedykowana jest osobom w wieku 15-29 lat, pozostającym bez pracy (również niezarejestrowanym w urzędach pracy), w tym w szczególności osobom, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET). Część działań tej osi realizowana jest regionalnie, a w województwie małopolskim, Instytucją Pośredniczącą dla nich czyli m.in. prowadzącą nabory wniosków i wybierającą projekty do dofinansowania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Instytucje mogą znaleźć na stronie informacje, w jaki sposób można otrzymać dofinansowanie na realizację projektu wspierającego osoby młode, pozostające bez zatrudnienia.

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 lat i chcą skorzystać m.in. ze szkoleń, staży lub otrzymać dotację na założenie własnej firmy, znajdą w serwisie informacje, jak wziąć udział w projekcie.