Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój do opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER

Zalecenia zawierają ogólne założenia oraz wskazówki dotyczące opracowywania oraz stosowania zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER. Zaktualizowane Zalecenia są obowiązujące dla Instytucji Pośredniczących PO WER we wszystkich naborach w ramach PO WER ogłaszanych od 1 kwietnia 2019 r. Natomiast załącznik do Zaleceń, który określa standard i ceny rynkowe w zakresie najczęściej finansowanych wydatków, może mieć zastosowanie dla trwających i niezakończonych naborów w ramach PO WER, niemniej wymaga to zmiany regulaminu naboru przez IP. Załącznik może mieć również zastosowanie do projektów będących w trakcie realizacji, pod warunkiem zmiany przez IP regulaminu naboru i dostępności alokacji w ramach danego działania PO WER. Dokument został opracowany na potrzeby postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Dokument

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój do opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER

PDF 0,24 MB
Wersja obowiązująca od 18.04.2019