Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Celem Wytycznych jest ujednolicenie procedury certyfikacji wydatków. 

Wytyczne zawierają w szczególności wymogi związane z procesem sporządzania i przekazywania przez do Komisji Europejskiej (KE) zestawień wydatków, wniosków o płatność okresową oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do KE. 

Wytyczne określają również procedury i warunki współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwa członkowskiego i KE zaangażowanymi w proces certyfikacji wydatków.

Dokument

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

PDF 0,41 MB
Wersja obowiązująca od 31.03.2015