Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Celem Wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad przygotowania i zatwierdzania szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) oraz określenie minimalnego zakresu i formy informacji zawartych w SZOOP tak, aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata 2014-2020.

Dokument

Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

PDF 0,40 MB
Wersja obowiązująca od 30.01.2015