Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa przez instytucje zaangażowane w programowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację Programów na lata 2014-2020.

Wytyczne odpowiadają na postulaty dotyczące zwiększenia udziału partnerów, w tym przede wszystkim partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, w procesie realizacji wsparcia ze środków funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dokument

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

PDF 0,49 MB
Wersja obowiązująca od 28.10.2015