Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

INFORMACJA O AKTUALIZACJI WYTYCZNYCH
Nowa wersja Wytycznych została podpisana 7 kwietnia 2021 r. i jest stosowana od 19 kwietnia 2021 r. tj. od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim.

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

Dd 19 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

W związku z tym niezbędne było wydanie nowej informacji o częściowym zawieszeniu stosowania ww. Wytycznych.

To zawieszenie odnosi się do aktualnych Wytycznych i obowiązuje od 19 kwietnia 2021 r. do odwołania. Zakres zawieszenia pozostał niezmieniony i odnosi się do tych samych zapisów co w poprzedniej wersji Wytycznych.

- Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (PDF 124 KB) – wersja obowiązująca od 19 kwietnia 2021 r.

---

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwanej dalej "Inicjatywą", o której mowa w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. rozporządzenie EFS). 

Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w ramach celu tematycznego 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. 

Wytyczne mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki tak, by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

PDF 0,44 MB