Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

Dokument określa warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dla których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy.

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH
Termin zawieszenia: Stosowanie Wytycznych zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zapoznaj się z dokumentami:
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania  (PDF 135 KB) - z 29 grudnia 2020 r. 

Wersja archiwalna: 

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania  (PDF 137 KB) - z 22 kwietnia 2020 r.

Wytyczne określają warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy (PUP) w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014-2020, dla których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy.


Wytyczne zostały opracowane, zgodnie z 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w celu ujednolicenia zasad realizacji ww. projektów oraz prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych zarówno w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dokument

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

PDF 0,70 MB
Wersja obowiązująca od 29.12.2020