Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

Wytyczne określają warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, podmioty zaangażowane w realizację tego procesu oraz tryb współpracy między nimi.

Dokument

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

PDF 0,21 MB
Wersja obowiązująca od 19.02.2015