Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne określają założenia dotyczące systemu wskaźników w ramach krajowych/regionalnych programów operacyjnych (KPO/RPO) oraz:

  • Wspólną Listę Wskaźników Kluczowych 2014-2020 dla EFRR, FS, EFS;
  • wzór dokumentów dotyczących metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników KPO/RPO - informacje na temat ustanowienia ram wykonania oraz informacje na temat pozostałych wskaźników KPO/RPO;
  • wzór metryki wskaźnika kluczowego;
  • opis sposobu pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w badaniach ewaluacyjnych;
  • zakres danych odnośnie uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym.

Dokument

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

PDF 0,36 MB
Wersja obowiązująca od 11.08.2020