Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020-- CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE - do 31.12.2022

Przedłużenie okresu częściowego zawieszenia. Zniesiono określone warunki kwalifikowalności wydatków:

---

16 grudnia 2021r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał informację o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.


Termin obowiązywania: wydłużony okres zawieszenia obowiązuje od od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r. 

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych - wersja aktualna, obowiązująca od 16 grudnia 2021 r.

Zastrzeżenie: Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia może nastąpić w każdym czasie w drodze wydania kolejnej informacji o zawieszeniu zastępującej niniejszą informację.

---

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Dokument

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020-- CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE - do 31.12.2022

PDF 0,11 MB