Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego systemu kontroli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Wytyczne uwzględniają dotychczasowe doświadczenia kontrolne Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zarówno określony w nich sposób planowania, jak i przeprowadzania kontroli projektów mają na celu zapewnienie wysokiej jakości działań kontrolnych oraz podkreślenie ich charakteru prewencyjnego. 

Wytyczne uwzględniają także rekomendacje Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynikające z audytów prowadzonych przez te służby w w latach 2007-2013 oraz kierunek zmian nakreślony w szczegółowych wytycznych na najbliższe lata. Wytyczne są skierowane do Instytucji Pośredniczących w ramach PO WER. W dokumencie określone zostały m.in. ogólne zasady realizacji kontroli, zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli oraz tryb kontroli na miejscu.

Dokument

Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

PDF 1,41 MB
Wersja obowiązująca od 03.07.2015