Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad monitorowania programów operacyjnych przez Komitety Monitorujące (KM), określenie wymogów odnoszących się do zasad funkcjonowania KM, zdefiniowanie ram partnerstwa w KM i zapewnienie sprawnego funkcjonowania KM.

---

28 kwietnia 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 20 lutego 2018 r. w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych podlega częściowemu zawieszeniu od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dokument

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

PDF 0,29 MB
Wersja obowiązująca od 01.03.2018