Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne stanowią uszczegółowienie i operacjonalizację postanowień zawartych w Umowie Partnerstwa oraz w rozporządzeniach i wytycznych KE dotyczących systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020. 

Celem wytycznych jest określenie zasad realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce w okresie 2014-2020, w tym rozstrzygnięć w zakresie zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działania ewaluacyjne.

Dokument

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

PDF 0,27 MB